معاونت درمان
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
مدیر درمان
 نام :  ذكريا 
نام خانوادگي : ذكريايي
سمت : مدير درمان
ميزان تحصيلات : متخصص پزشكي قانوني
 
 
 
 
نام: شيرزاد
نام خانوادگي: اسداله پور كريمي
سمت: معاون مديردرمان
ميزان تحصيلات :  كارشناس ارشد اداره اموربيمارستانها

Tel:011-33044030شرح وظايف مديردرمان

1.           تجزيه وتحليل دستورالعملهاي كسب شده ازوزارت متبوعه وتعيين راه حلهاي مناسب جهت اجراي آنها

2.           مطالعه وبرنامه ريزي جهت ارتقاء كمي وكيفي خدمات درماني بيمارستانها

3.           مشاركت درانجام پژوهشهاي كاربردي درحوزه خدمات درماني

4.           مشاركت درمطالعه وبررسي نيازهاي درماني منطقه ازنظرمنابع ساختاري(نيروي انساني،تجهيزات پزشكي وفضاي فيزيكي)

5.           مشاركت درتدوين برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان وكارشناسان تحت پوشش

6.            نظارت برحسن اجراي دستورالعملهاي وزارت متبوعه ازسوي واحدهاي تحت پوشش

7.           پيكيري مسائل ومشكلات درماني موجودمنطقه وبررسي راه حلهاي مناسب جهت رفع آنها

8.           شركت دركميسيونهاي تخصصي حوزه درمان(كميسيونماده20،ماده31،و...)

9.           نظارت برچگونگي تامين امكانات موردنيازبيماران خصوصاًبيماران خاص،اقشارآسيب پذيرو...

10.       هماهنگي درون بخشي وبين بخشي جهت انجام امورمحوله

11.       مشاركت درارائه گزارش عملكرد،تدوين شاخصهاي اختصاصي وعملكردحوزه درمان

12.       نظارت برعملكردكاركنان تحت پوشش ونحوه انجام ومراعات وظايف اجرايي و اداري

13.       ارائه گزارش به مقامات مافوق

1398/11/12
Powered by DorsaPortal