Skip to content

کارگاه تخصصی مدیریت امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش هورمون شناسی و سرولوژی

کارگاه تخصصی مدیریت امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش هورمون شناسی و سرولوژی در تاریخ 08/03/1403 باحضور اعضا آقایان دکتر محمد شکرزاده ، دکتر سعید عابدیان، دکتر یونس محمودی، مظاهر آزرده، احمد تبریزی و سرکار خانم دکتر اعظم عمادی ، طاهره سالاری تشکیل و برخی از عمده مشکلات بخش هورمون شناسی و سرولوژی در آزمایشگاههای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بسمه تعالی

 

کارگاه تخصصی مدیریت امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش هورمون شناسی و سرولوژی در تاریخ 08/03/1403   باحضور اعضا آقایان دکتر محمد شکرزاده  ، دکتر سعید عابدیان، دکتر یونس محمودی، مظاهر آزرده، احمد تبریزی و سرکار خانم  دکتر اعظم عمادی ، طاهره سالاری تشکیل و برخی از عمده مشکلات بخش هورمون شناسی و سرولوژی در آزمایشگاههای استان  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که اهم مصوبات آن به شرح ذیل می باشد.

  1. مقرر گردید کارگاه آموزشی تئوری- عملی جهت ارتقا دانش عملی و مهارتی و تربیت نیروهای زبده برای کارکنان بخش هورمون و سرولوژی برگزار گردد .
  2. مقرر گردید شرکت در کنترل کیفی خارجی برای آزمایشگاهها بصورت الزام به اجرا و حائز اهمیت در ارزیابی بیمارستانها لحاظ  گردد .