معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
مدیر درمان
  نام :  داود                                                                                                                                                                                    
  نام خانوادگی :صیادیان                                   
  سمت : مدیر درمان  
  میزان تحصیلات : متخصص کودکان
 
 
 
 
 
 
نام: شیرزاد
نام خانوادگی: اسداله پور کریمی
سمت: معاون مدیردرمان
میزان تحصیلات :  کارشناس ارشد اداره اموربیمارستانها

Tel:011-33044030


شرح وظایف مدیردرمان

1.           تجزیه وتحلیل دستورالعملهای کسب شده ازوزارت متبوعه وتعیین راه حلهای مناسب جهت اجرای آنها

2.           مطالعه وبرنامه ریزی جهت ارتقاء کمی وکیفی خدمات درمانی بیمارستانها

3.           مشارکت درانجام پژوهشهای کاربردی درحوزه خدمات درمانی

4.           مشارکت درمطالعه وبررسی نیازهای درمانی منطقه ازنظرمنابع ساختاری(نیروی انسانی،تجهیزات پزشکی وفضای فیزیکی)

5.           مشارکت درتدوین برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان وکارشناسان تحت پوشش

6.            نظارت برحسن اجرای دستورالعملهای وزارت متبوعه ازسوی واحدهای تحت پوشش

7.           پیکیری مسائل ومشکلات درمانی موجودمنطقه وبررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها

8.           شرکت درکمیسیونهای تخصصی حوزه درمان(کمیسیونماده20،ماده31،و...)

9.           نظارت برچگونگی تامین امکانات موردنیازبیماران خصوصاًبیماران خاص،اقشارآسیب پذیرو...

10.       هماهنگی درون بخشی وبین بخشی جهت انجام امورمحوله

11.       مشارکت درارائه گزارش عملکرد،تدوین شاخصهای اختصاصی وعملکردحوزه درمان

12.       نظارت برعملکردکارکنان تحت پوشش ونحوه انجام ومراعات وظایف اجرایی و اداری

13.       ارائه گزارش به مقامات مافوق


1399/02/02
Powered by DorsaPortal