معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
تعرفه خصوصی موردتائیداستانداردرسال90

سقف تائیدشده نهایی استانداری درخصوص تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی بخش خصوصی دراستان مازندران   سال1390

خدمت

یک تخته

دوتخته

سه تخته

نوزادسالم

نوزادسطح دوم

تخت سوختگی

تخت روانی

ICU

CCU

POST CCU

BICU

kجراحی

kداخلی

kبیهوشی

ضریب تعرفه دندانپزشکی

kفیزیوتراپی

ویزیت k ومشاوره 

مبلغ تائیدشده استانداری درجه یک  

1,700,000

1,400,000

1,050,000

700,000

1,050,000

2,600,000

1,050,000

3,400,000

2,000,000

1,500,000

3,780,000

360,000

32,000

160,000

4,800

4,200

32,000

مبلغ تائیدشده استانداری درجه دو  

1,400,000

1,120,000

840,000

550,000

840,000

2,016,000

840,000

3,000,000

1,700,000

1,300,000

3,024,000

360,000

32,000

160,000

4,800

4,200

32,000

1394/07/12
Powered by DorsaPortal