معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظیفه اداره اقتصاددرمان

شرح وظیفه اداره اقتصاددرمان

1-امورهزینه: کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم با توجه به اهمیت اصلاح الگوی مصرف و هدفمندشدن یارانه ها

2-اموردرآمد: افزایش درآمد مراکزدرمانی با ارتقاء کیفیت وکمیت خدمات ،مدیریت اقتصادی صحیح مراکزدرمانی و وصول کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به صورت کامل وجلوگیری ازکسورات خدمت ارائه شده و وصول کامل درآمدهای نقدی)

3-امورتعرفه ها: دریافت ، ابلاغ واجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن درمراکز

4-اموربیمه ای : نظارت وپی گیری امور قرادادهای بیمه ای، اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز،تعامل با سازمانهای بیمه گردر زمینه کاهش کسورات، افزایش تعهد آنها،ارسال به موقع اسناد بیمه ای ودریافت به موقع سهم سازمانهای بیمه گر

5-اموراعتبارات: دریافت به موقع اسنادحوادث ترافیکی موضوع ماده92، بیماران نیازمند، سوختگی، وارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

6-امورحوادث ترافیکی: الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز

ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه

ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان

7-امورنیازمندان وسایراعتبارات:

الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز

ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه

ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان

8-امورHIS: نظارت برثبت صحیح وکامل خدمات وگردش مالی مراکز(نقدی و غیرنقدی و عملکردپزشکان وکارکنان)

9-امورآموزش: آموزش کارکنان ومدیران درزمینه اقتصاد درمان و امورات فوق و ایجاد نگرش اقتصادی درآنان

10-امورنظارت:

الف)نظارت برحسن و اجرای امورات فوق

ب)نظارت وشناسایی موارد تخلف در زمینه حقوق بیمار و دریافت وجوه خارج ازتعرفه

ج)نظارت وشناسایی مواردتخلف در زمینه دریافت وجه و گردش مالی مراکز

1394/07/12
Powered by DorsaPortal