معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف واحدآزمایشگاه

 

اداره امور آزمايشگاهها:

1-بازرسي از آزمايشگاهها اعم از دولتي ، غيردولتي ، بيمارستان ، درمانگاه ، مراكز جراحي محدود

2-هماهنگي با آزمايشگاه مرجع سلامت جهت اعمال كنترل كيفي خارجي مراكز تحت پوشش

3-هماهنگي با سازمانهاي درون بخشي جهت اعمال نظارت

4-رسيدگي به شكايات و دريافت شكواييه از سوي مراجعين به آزمايشگاههاي تحت پوشش

5-تذكرات شفاهي و ‌كتبي لازم به مسئولين فني آزمايشگاهها

6-جمع آوري مدارك جهت طرح در كميسيون قانوني ماده 20 آزمايشگاهها

7-بررسي و اقدام درخواستها جهت صدور پروانه هاي تأسيس ومسئوليت فني آزمايشگاهها

8-پاسخ به استعلام دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و ايران
9-برگزاري دوره هاي آموزش استانداردسازي

10-صدور حكم مسئوليت فني موقت جهت آزمايشگاههاي خصوصي

11-بازديد اوليه از مكانهاي پيشنهادي جهت تأسيس آزمايشگاه

12-بررسي نقشه پيشنهادي آزمايشگاه

13-بازديد نهايي از آزمايشگاههاي درحال تاسيس

-14ارزشيابي بيمارستانهاي تحت پوشش

15-برنامه ريزي جهت نيازهاي آزمايشگاه هاي دولتي تحت پوشش از نظر پرسنل فني

16-هماهنگي لازم با مسئولين بيمارستان هاي تابعه جهت تامين نيروي فني آزمايشگاهها

17-بازديد از شبكه هاي استاني جهت پايش كارشناسان ناظر

18-برنامه ريزي و تعيين محل خدمت پرسنل طرحي ، رسمي و هماهنگي جهت جابجايي (انتقال ، ماموريت)

19-مكاتبه با آزمايشگاههاي خصوصي جهت ارسال مدارك پرسنل فني وضبط در پرونده مربوطه

20-برنامه ريزي و اجراي سياست هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمايشگاهها

21-تشكيل گروه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف واستفاده از اساتيد مجرب هر رشته

22-تهيه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها (جزوات وCD ها ) و ارسال به آزمايشگاه هاي تابعه

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal