معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظايف اداره ارزشيابي ،اعتباربخشي ونظارت بيمارستاني

شرح وظایف کارشناس مسئول نظارت وارزشیابی بیمارستانهاوکارشناس نظارت وارزشیابی بیمارستانها

1.        انجام ارزیابی ازبیمارستانهای تابعه قبل ازارزشیابی

2.       اعلام نواقص ارزیابی جهت برطرف کردن وآمادگی جهت ارزشیابی

3.      برنامه ریزی جهت ارزشیابی ازبیمارستانهای تابعه وارائه به مقام مافوق

4.       انجام ارزشیابی ازبیمارستانهای تابعه وارائه به مقام مافوق

5.      ارسال فرمهای ارزشیابی به وزارت متبوع

6.       اعلام نمره ارزشیابی به سازمانهای بیمه گر

7.      برنامه ریزی جهت برگزاری گارگاههای آموزشی بررسی مسئولین فنی یاروسای بیمارستانهای تابعه

8.      برگزاری جلسات قضاوت گروهی درمدیریت

9.       شرکت درکارگاههاوجلسات آموزشی جهت ارتقاء شغلی

10.     بازنگری برخی از ارزشیابی های انجام شده

11.     ارسال نواقص ارزشیابی به بیمارستانها

12.    ارسال گواهینامه ارزشیابی به بیمارستانهاوابلاغ آخرین آئین نامه هاودستورالعملهابه بیمارستانهای تابعه

13.   تهیه وتحلیل آمارارسالی بازدیدهای نظارتی شبکه های تابعه وپایش آنهاوارائه گزارش به مقام مافوق

14.    نظارت برانجام هماهنگی بامعاونت بهداشتی درخصوص مشارکت درارزشیابی

15.   نظارت برانجام هماهنگی باسازمانهای بیمه گر درخصوص نظارت برارزشیابی

16.    اصلاح وبازنگری چک لیست ارزیابی وارزشیابی

17.   تجزیه وتحلیل نقاط ضعف وقوت مراکزتحت پوشش

18.   جمع آوری نظریه راهکارهای اصلاحی ازکارشناسان

19.    تعیین سرفصل های آموزشی واجرای آنهابه صورت عمومی واختصاصی

20.    تهیه وتنظیم اطلاعات کلی مراکزتابعه

  1. سایرامورمحوله
1394/07/12
Powered by DorsaPortal