معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف واحددرمان سوء مصرف مواد

شرح وظایف کارشناس نظارت برموادمخدروسوء مصرف مواد

 1. تهیه چک لیست فرم بازدیدازمراکز
 2. تشکیل پرونده بازدیدبررسی مراکزدرمانی اعتیاد
 3. بررسی واعلام نظریه کارشناسی دراین خصوص
 4. بازدیدازمراکزوارائه گزارش
 5. بررسی نسخ ودفاتروپروندهای بیماران مراکز درمان اعتیادبصورت ماهیانه وارائه گزارش
 6. تهیه وتحلیل آمارارسالی بازدیدهای نظارتی شبکه های تابعه وپایش آنهاگزارش به مقام مافوق
 7. تخمین داروهای موردنیازجهت تعیین نیازوسهمیه ماهیانه مراکز
 8. ابلاغ آئین نامه هاوپروتکل های درمانی مربوطه
 9. تهیه وارسال آمارباکمک واحدآمار
 10. شرکت درجلسات مختلف مرتبط
 11. هماهنگی جهت تشکیل جلسات کمیته ماده3
 12. پیشنهادوپیگیری برگزاری کارگاههاو دوره های آموزشی مختلف
 13. شرکت درجلسات آموزشی
 14. سایرامورمحوله
1394/07/12
Powered by DorsaPortal