معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف واحدمددکاری وبیماران خاص

 

 واحد مددكاري و بيماريهاي خاص:

 

1-بررسي و حل مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مددجويان بيمار مراجعه كننده به حوزه معاونت درمان دارو از جمله مصاحبه ، بازديد منزل و اجراي طرحهاي كمكي دررفع مشكل آنان .
2-راهنمايي و معرفي مددجويان مراجعه كننده جهت دريافت امكانات پزشكي و پيراپزشكي به مراكز درماني تابعه و ديگر موسسات درماني كشور .
3-پيگيري درمان مددجويان بيمارو ايجاد ارتباط با موسسه درماني ارائه دهنده خدمات پزشكي .
4-شناسايي و ايجاد ارتباط حرفه اي با منابع مالي ،‌اجتماعي ، رفاهي و درماني دانشگاه جهت كمك به حل مشكل اقتصادي مددجويان بيمار در پرداخت هزينه هاي درماني همچنين درصورت نياز ارتباط با موسسات خيريه ، كميته امداد يا سازمان بهزيستي  .
5-بررسي شكايات واصله و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان .
6-نظارت ، بازديد و كنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مددكاري مراكز درماني تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشي ستاد ذيربط.
7- ‌جمع آوري و بررسي هزينه هاي تخفيفي رايگان اعمال شده از واحد هاي مددكاري مراكز  و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع،همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز
 8- جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مصدومين ترافيكي مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه واعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع،همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .
9-تشكيل جلسات توجيهي مددكاري و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران واحد هاي تابعه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري .
10- توزيع مناسب نيروي انساني واحدهاي تابعه مددكاري اعم از نقل  و انتقال ،‌استخدام و بكارگيري مشمولين طرح نيروي انساني .
11-همكاري در تشكيل دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت بالا بردن كيفيت امور مددكاري .
12- جمع اوري آمار و اطلاعات درخصوص فعاليت هاي واحد مددكاري مراكز تابعه و بررسي و ارزشيابي فعاليتها و انعكاس به مقامات ذيربط.
13- همكاري در زمينه آموزش عملي (كارورزي ) دانشجويان رشته مددكاري .
14- همكاري و ارائه خدمات مددكاري يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله ، سيل و حوادث غير طبيعي  .
15- ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري و ساير فعاليتهاي درماني ستاد .
16- هماهنگي و همكاري با اداره مددكاري وزارت متبوع در خصوص خط مشي كلي مددكاري و تشكيل كنفرانسها ، سمينارها وغير ه .
17- برنامه ريزي در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خير و موسسات و نهادها  در خصوص همكاريهاي بهداشتي درماني و رفاهي .
18- انجام تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي ،‌درماني در ارتباط با وظايف مددكاري و ارائه نتايج بدست آمده به مقامات ذيربط جهت برنامه ريزيهاي مقتضي.
19- انجام ساير اموريكه از طريق مقامات مافوق ارجاع مي گردد.
20- پيگيري و راه اندازي بخشهاي دياليز مراكز و توسعه بخشهاي قطبي حمايت از بيماران سرطاني.
21-صدور دفترچه جهت بيماران تالاسمي
22-شركت در جلسات مربوط به بيماران خاص در وزارت متبوع در مركز مديريت بيماريهاي خاص و مراكز تابعه
23- پيگيري بودجه هاي مربوط بيماران خاص ،‌ صعب العلاج و سرطان.
24-جمع آوري آمار واحدهاي مربوط به بيماران خاص و ارسال به مركز مديريت بيماريهاي غير واگير و خاص وزارت متبوع
25- جايابي جهت بيماران دياليز بطور دائم و موقت
26- پيگيري جذب نيروي انساني  مورد نياز بخشهاي مربوطه
27- انجام بازديد هاي مكرر از بخشهاي بيماريهاي خاص مراكز تابعه
28- تلاش و پيگيري جهت راه اندازي بخش دياليز در مراكز خصوصي و معرفي بيماران جهت دياليز به مراكز
29- هماهنگي و همكاري با مركز مديريت بيماريهاي غير واگير و خاص وزارت متبوع و تشكيل كنفرانسها،‌سمينارها و ..... 


 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal