معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف واحدمامایی

 

اداره پرستاري و مامايي:


• برآورد نيروي مورد نياز بيمارستان ها براساس استاندارد هاي موجود و مقايسه با استاندارد هاي مطلوب و ارائه راهكار جهت رسيدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء‌مراقبتهاي كمي و كيفي به مددجويان
• بررسي و شناخت وضعيت كمي و كيفي كادر پرستاري در دانشگاه و تهيه آمار و ارقام مورد نياز بر اساس مشخصات دموگرافيك افراد ،‌وضعيت تختها و بخشها ، نوع خدمت مورد نياز در بخش و ارائه به مديران ارشد دانشگاه به منظور تصميم گيري مناسب جهت  جذب  و بكارگيري نيروي جديد
• كنترل و نظارت بر توزيع صحيح كادر پرستاري در بخشها بر اساس ضريب پرستار به بيمار جهت ارائه مراقبت مناسب و ايمن به بيمار.
• برآورد تعداد كادر پرستاري (‌پرستار ، ماما، كاردان اتاق عمل و كاردان هوشبري ) مورد نياز از طريق لايحه خدمات پزشكان و پيرا پزشكان و توزيع نيروها بر اساس اولويتهاي تعيين شده .
• همكاري در استخدام و بكارگيري كادر پرستاري ،  مصاحبه  و توزيع نيروي جديد الاستخدام در واحد هاي تحت پوشش.
• اعلام نظر در خصوص  كادر پرستاري انتقالي ، مأمور و متقاضيان  بازنشستگي .
• همكاري با معاونت پشتيباني در خصوص تنظيم ضوابط و مقررات  بكارگيري كادر پرستاري از طريق واگذاري به بخش غير دولتي يا قرارداد موقت با دانشگاه .
• رسيدگي به شكايات فني و اداري كادر پرستاري به منظور ايجاد رضايتمندي در آنان و بالطبع ارتقاي رضايتمندي مددجويان .
• بررسي مصوبات كميته هاي پرسنلي ،  ارزشيابي دروني ،  كنترل عفونت ، سوانح و حوادث و... و ارائه بازخور مناسب به مسئولين كميته ها .
•  نظارت بر ارزشيابي  وارتقاي شغلي كادر پرستاري به منظور افزايش رضايتمندي پرسنل .
• تدوين و بازنگري مستمر استانداردهاي مراقبتي (‌ساختار ، فرآيند ، برآيند) به مددجويان  براساس مطالعات و پژوهش هاي كاربردي و با توجه به شرايط فرهنگي ، اجتماعي و ... ملي منطقه اي
• پايش ارزشيابي مستمر خدمات كمي وكيفي پرستاري به مددجويان
• سنجش توانمندي هاي مورد نياز در سه سطح دانش ، نگرش و رفتار كادر پرستاري از طريق آزمون هاي مهارتي در دوره  هاي مختلف كاري ( بدو ورود – تغيير محل خدمت و ...) جهت ارائه مراقبت مناسب به مددجو .
• تدوين ارتقاء‌ مستمر شاخصهاي كيفي خدمات مراقبتي به مددجويان .
• شركت در تيم ارزشيابي بيمارستان ها و تكميل چك ليست هاي مربوطه به منظورتعيين درجه خدمات ارائه شده به مددجو .
• بهينه سازي و سازماندهي به خدمات و مديريت پرستاري اورژانس بيمارستان ها بعنوان خط اول رسيدگي  به مصدومين و مددجويان
• ارزيابي از كفايت و مناسب بودن تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمت مطلوب مراقبتي به مددجويان .
• نظارت و كنترل بر استقرار مديريت بحران در گروه پرستاري به منظور حفظ آمادگي و پاسخ مناسب در زمان بحران .

• تعيين نيازهاي آموزشي به تفكيك بخش ورده سازماني كادر پرستاري به منظور ارائه مراقبت  مطلوب به مددجويان .
• برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي مورد نياز به مديران ، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران و ساير كادر پرستاري و مامايي در راستاي ارتقاء‌ كيفيت     مراقبت هاي پرستاري به مددجويان .
• نظارت بر عملكرد كميته آموزش پرستاري ،  پرونده هاي آموزشي كادر پرستاري .
• برگزاري  كارگاه ، سمينار و همايش هاي پرستاري در راستاي ارتقاي دانش و آگاهي كادر پرستاري و كاربرد شيو ه هاي نوين مراقبتي  از مددجويان .
• پيگيري فرصت هاي مناسب آموزشي در داخل و خارج كشور ارائه راه حل مناسب در اين زمينه .
• ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و استخراج شاخص هاي ارتقاء‌كيفيت .
•  نياز سنجي پژوهشي و تعيين الويت هاي  تحقيقات پرستاري در بيمارستان ها و واحدهاي تحت پوشش دانشگاه جهت ارائه مراقبت  مبني بر شواهد .
• اجراء ‌طرح هاي پژوهشي براساس نياز هاي جامعه و ارائه نتايج به ساير گروهها جهت ارتقا‌ء كيفيت خدمات و نيل به توسعه پايدار .
• را ه اندازي مراكز تحقيقات 
Care در دانشگاه
• برنامه ريزي در خصوص استقرار و رعايت موازين شرعي و اخلاق پرستاري در مراقبت  از بيماران در راستاي رعايت منشور حقوق بيمار و حفظ حريم بيمار
• پايش و ارزشيابي مستمر رعايت موازين شرعي و حفظ حريم مددجو در واحد هاي تحت پوشش .
• نمايان ساختن جايگاه فرهنگي و حرفه اي پرستاري و مامايي اسلامي به جامعه و ساير كشور ها از طريق  رسانه ها، انتشارات و ...
• همكاري و تبادل تجارب و كسب اطلاعات از سازمان هاي معتبر بين المللي به منظور ارتقاء‌ كيفيت خدمات پرستاري و مامايي .
• تشكيل تيم هاي آموزش سلامت  به مدد جو و خانواده هاي آنان به منظور ارتقاي دانش و آگاهي مددجو و خانواده وي  در خصوص بيماري ، تشخيص ‌،‌درمان ، عوارض و نحوه مراقبت  از خود در طول  زمان بستري  و زمان ترخيص .
• تهيه و ارسال نرم افزار آموزشي ، پمفلت ، كتابچه و جزوات آموزشي در راستاي آموزش سلامت به مددجو و همراهان وي .
• آموزش سلامت به جمعيت تحت پوشش و جامعه نظير آموزش عمومي احياء‌و كمكهاي اوليه به گروههاي تعيين شده از سوي وزارت متبوع .
• پيگيري و برگزاري مراسم مختلف نظير هفته سلامت ، روز پرستار ، روز ماماو...
• هماهنگ نمودن فعاليت هاي پرستاري با ساير واحد هاي درون بخشي، ملي منطقه اي و بين المللي به منظور دستيابي  به اطلاعات جديد فن آوري روز جهت ارائه مراقبت مطلوب  به مددجويان .
• نظام كشوري ترويج زايمان فيزيولوژيك
• نظام مراقبت مرگ مادر
• ‌نظام مراقبت مرگ نوزاد
• نظام مراقبت كودك 59-1 ماهه
• نظام كشوري دوستدار مادر
• نظام كشوري دوستدار كودك
• ‌نظام كشوري جامع آموزش سلامت بيمار
• نظام كشوري مراقبت عفونت  بيمارستاني

1394/07/12
Powered by DorsaPortal