معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
معرفي اداره فناوري اطلاعات سلامت
 شرح وظايف
اهداف اصلي
 
1-  انجام امور برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و ميريت فناوري اطلاعات سلامت بيمارستانهاي تابعه براساس روشهاي استاندارد كشور
 
2-  ارائه خدمات آموزشي و تخصصي نظير تهيه جزوات وتجهيزات آموزشي جهت كارگاههاي مختلف و  دوره هاي آموزش مداوم
 
3-  مشاركت در امر نظارت و اعتبار بخشي مراكز بهداشتي ،درماني و بيمارستانهاي استان
 
4-  مشاركت در امر گرد آوري ،تجزيه و تحليل اطلاعات آماري فعاليتهاي بهداشتي -در ماني استان
 
5-  ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مدارك پزشكي 
 •  ايجاد ساختار online)دسترسي پيوسته) براي گروه كارشناسان اطلاع رساني پزشكي
 • ايجاد يك دفتر R&D )تحقيق و توسعه)ويژه مدارك پزشكي در گروه
 • ايجاد يك روند دسترسي به سيستم هاي اطلاع رساني براي مراجعين (محققين، دانشجويان وكارشناسان)
6-  انجام طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مدارك پزشكي 
7-  تشكيل شوراي مركزي اداره فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه و كميته هاي مدارك پزشكي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه 
  -8مشاركت در آموزش(كار آموزي در عرصه) دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامت
9-  ايجاد ارتباط و همكاري با انجمن علمي فناوري اطلاعات سلامت  ايران 
 
همچنين وظايف و مسئوليتهاي پرسنل اداره فناوري اطلاعات سلامت معاونت درمان دانشگاه به شرح ذيل ميباشد :
 • فعاليت درزمينه ارتقاء كمي و كيفي سيستم فناوري اطلاعات سلامت
   
  نظارت بر چاپ اوراق و پوشه هاي مدارك پزشكي به منظور رعايت استانداردهاي تدوين شده.
   
  يكنواخت نمودن نحوه انجام كار اين بخش در بيمارستانهاي سطح استان
   
  كامپيوتري نمودن سيستم فناوري اطلاعات سلامت  در بيمارستانهاي سطح استان.
   
  تنظيم برنامه در چهارچوب دوره هاي آموزشي كاركنان شاغل در اين بخش
   
  رسيدگي به درخواست ها و جابجايي كاركنان شاغل و توزيع نيروهاي طرحي و استخدامي با نظارت اين حوزه در بيمارستانها
   
  بازديد از فعاليت واحد هاي بخش مدارك پزشكي به منظور بررسي وضعيت موجود در سطح استان و كنترل كارها و مسئوليتهاي محوله و همچنين هماهنگي در رفع مشكلات موجود در پيشبرد اهداف فناوري اطلاعات سلامت
   
  بازخورد گزارشات بازديد به رياست بيمارستانها و معاونين  درمان و پشتيباني جهت رفع نواقص و مشكلات بخش
   
  رسيدگي مشكلات بخشهاي فناوري اطلاعات سلامت و ارائه راهنمائي هاي لازم جهت رفع آن 
   
  ايجاد مركز مشاوره فناوري اطلاعات سلامت
   
  اقدامات لازم به منظور شناساندن اصول چهار چوب بخش فناوري اطلاعات سلامت از طريق ارتاط علمي با ساير بخشهاي بيمارستاني.- تهيه كتب و نشريات موجود در زمينه فناوري اطلاعات سلامت و ارسال به بيمارستانهاي تابعه
   
   ارسال گزارشات و مقاله به انجمن علمي فناوري اطلاعات سلامت ايران

 

1397/02/25
Powered by DorsaPortal