معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظايف واحدبهبود كيفيت

شرح وظايف :

1- تشكيل كميته بهبود كيفيت و برگزاري جلسات مستمر و منظم ماهيانه و پيگيري مصوبات

2- برنامه ريزي و انجام پايش و نظارت بر اجراي فعاليت هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در مراكز ارائه خدمات سلامت و ارائه فيدبك به آنها.

 3- پيگيري و نظارت بر ثبت وقايع و خطاهاي پزشكي در مراكز ارائه خدمات سلامت در نظام ثبت خطاهاي دانشگاه ، بررسي خطاها ،تحليل آن ها ، ارائه فيدبك در خصوص اقدامات اصلاحي انجام شده به مراكز ارائه خدمات سلامت ، به اشتراك گذاري درس هاي گرفته شده در سطح دانشگاه و گزارش به وزارت متبوع .

 4- شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه ،تحليل علل مربوط و ارائه راه حل و طرح نمودن آن در كميته بهبود كيفيت دانشگاه

 5- تدوين و آماده سازي بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد لزوم و طرح آن در كميته  بهبود كيفيت دانشگاه به منظور ابلاغ به مراكز ارائه خدمات سلامت تحت پوشش.

6- برگزاري جلسات هماهنگي با واحد بهبود كيفيت بيمارستان ها (حداقل هر دو ماه يك بار ) در خصوص بررسي پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار.

7- تدوين شاخص هاي عملكردي مورد نياز براي بيمارستان هاي تحت پوشش و مراكز ارائه خدمات سلامت در سطح دانشگاه در راستاي اهداف تعيين شده وزارت متبوع

8- نظارت بر دست يابي مراكز ارائه خدمات سلامت به اهداف و شاخص هاي عملكردي بهبود كيفيت و شاخص هاي ابلاغي وزارت متبوع ، ثبت روند اين شاخص ها و مقايسه آنان در مراكز مختلف با يكديگر .

9- كمك به تدوين برنامه عملياتي ساليانه معاونت درمان و بيمارستان ها و شاخص هاي عملكردي در مسير بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار .

10- توانمند سازي كارشناسان برجسته و آماده سازي آنان براي آموزش به گروه هاي هدف تحت پوشش (تربيت TOT) و برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي براي گروه هاي هدف

11- پيگيري و نظارت بر اجراي منظم و دوره اي ارزيابي هاي رضايت مشتريان واحدهاي مختلف بيمارستان ها و رسيدگي به شكايات و تحليل علل آن و بررسي علل ترخيص بيماران با رضايت شخصي و استقرار منشور حقوق بيمار

 


pasting
1397/03/01
Powered by DorsaPortal