معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف نظارت برتغذیه
شرح وظایف کارشناس نظارت برامورتغذیه

1-     نظارت بر نحوه مشاوره تغذیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستانهای استان (دولتی تامین اجتماعی و خصوصی)

2-     نظارت بر دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی شهر ساری وشهرستانهای استان

3-     پایش شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان

4-     نظارت و ارزشیابی عملکرد پیمانکاران طبخ و توزیع کننده غذا در بیمارستانهای استان

5-      بررسی مدارک مربوط به صدور و تمد ید پروانه های مسئولین فنی دفاتر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی استان

6-    بررسی چالش های واحد تغذیه(مشاوره تغذیه نظارت آموزش) در بیمارستانهای استان

7-     برنامه ریزی واجرای دوره های پودمانی و سمینارها و کارگاه های آموزشی کارشناسان تغذیه بیمارستانهای استان

8-    نظارت بر برگزاری کمیته های تغذیه بیمارستانهای استان و بررسی وارزیابی مصوبات آن

9-   ارتباط بین بخشی با دفا تر مدیریت خدمات بیمارستانی وبهبود تغذیه وزارت بهداشت و معاونتهای دانشگاه و بیمارستانها و شبکه های بهداشت درمان استان .

10- ارتباط بین بخشی با دفا تر مدیریت خدمات بیمارستانی وبهبود تغذیه وزارت بهداشت و معاونتهای دانشگاه و بیمارستانها و شبکه های بهداشت درمان استان .

11- تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارشناسان تغذیه بیمارستان ها ی دولتی ، تامین اجتماعی وخصوصی

12- انجام سایر امور مربوطه با دستور مدیر دستکاه

1394/07/12
Powered by DorsaPortal