معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
برنامه سالانه کمیسیون ماده20

بسمه تعالی

برنامه کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه سال 1391
 

مهلت تکمیل مدارک جهت طرح در کمیسیون

تاریخ برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه23/1/91

روز دوشنبه مورخ 28/1/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه27/2/91

روز دوشنبه مورخ 29/2/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه17/3/91

روز دوشنبه مورخ 23/3/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه21/4/91

روز دوشنبه مورخ 26/4/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه18/5/91

روز دوشنبه مورخ 23/5/91

پایان ساعت اداری روز سه شنبه 21/6/91

روز دوشنبه مورخ 27/6/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه19/7/91

روز دوشنبه مورخ 24/7/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه24/8/91

روز دوشنبه مورخ 29/8/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه22/9/91

روز دوشنبه مورخ 27/9/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه20/10/91

روز دوشنبه مورخ 25/10/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه25/11/91

روز دوشنبه مورخ 30/11/91

پایان ساعت اداری روز چهار شنبه16/12/91

روز دوشنبه مورخ 21/12/91

1394/07/12
Powered by DorsaPortal