معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف

مهمترین رکن شبکه واحد فراهم آوری اعضائ نسوج پیوندی است که به صورت یک دپارتمان مستقل در یک بیمارستان دانشگاهی (استانی) تشکیل میگردد،که مسئول ان،که با حکم ریاست دانشگاه منصوب میشود ولی آن واحد هماهنگ و تحت نظر رئیس بیمارستان فعالیت نموده و بر اساس چگونگی عملکرد خود از طریق ردیف مربوطه در مرکز مدیریت پیوند بدجه دریافت میکند.

در این دپارتمان،پزشکان،پرستاران،مددکاران اجتماعی و سایرین که در قالب تیم های تشخیص مرگ مغزی، نگهداری و هاروست شکل کرفته اند،در راستا تامین اعضا پیوندی و تبدیل حداکثر موارد فوت شده به اهدا کنندگان عضو یا نسج با کیفیت مطلوب بر اساس استاندارد های موجود همکاری مینمایند.برداشت عضو یا نسوج و توزیع ان بر اساس معیار های علمی- اخلاقی ،قانونی،مصوبات و دستورالعمل های کشوری است.

این دپارتمان بطور دانشگاهی فعالیت نموده و ارتباطش با سایر بیمارستان ها تابعه دانشگاه علوم پزشکی و استان مربوطه از طریق هماهنگ کنندگان اهدا کننده صورت میگیرد.هر چند بر اساس قانون، همه بیمارستان ها موظف به اعلام وقوع مرگ مغزی می باشند،مع ذالک یک هماهنگ کننده اهدا کننده فعال در ان واحد، روزانه از بخش های اورژانس ،رانیماسیون و بویژه ICU  یافتن اهداکنندکان محتمل ( 7>GCS)خبرگیری و یا حتی بازدید بعمل اورده و پی گیری های لازم را جهت بررسی مواردیکه می توانند اهدا کننده بالقوه را به بالفعل تبدیل نمایند انجام میدهد.

1394/07/12
Powered by DorsaPortal