معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
گزارش نظارت برمراکزدرمان سوء مصرف مواد

ردیف

مراکز

در سال 1389

در ده ماهه اول 1390

درصد تغییر

1

تعداد مراکز دولتی MMT

9

10

11% افزایش

2

تعداد مراکز خصوصی MMT

151

210

40% افزایش

3

بیماران تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد

2448    بیمارMMT

2442

بیمارMMT

-

4

بیماران تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد خصوصی استان

11241       بیمارMMT

13491 بیمارMMT

20% افزایش

5

تعداد موارد بازدید از مراکز MMT در سطح ساری

48 مورد

64 مورد

33% افزایش

تعداد موارد بازدید از مراکز MMT در سطح استان

346 مورد

359 مورد

21% افزایش

6

تعداد موارد اخطار شفاهی صادره

34 مورد

75 مورد

120% افزایش

7

تعداد موارد اخطار کتبی صادره

11 مورد

17 مورد

17% افزایش

8

تعداد مراکز درمان اعتیاد پلمپ

6 مورد

4 مورد

83%کاهش

9

تعداد موارد کاهش سهمیه بیمار مراکز متخلف

8 مورد

23 مورد

225% افزایش

10

برگزاری کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

12 جلسه

8 جلسه

10% کاهش

11

برگزاری کارگاه آموزش عملی 14 روزه درمان سوء مصرف مواد ویژه پزشکان عمومی

صفر

1 دوره

100% افزایش

12

برگزاری کارگاه آموزش عملی 14 روزه مداخلات روانی و اجتماعی مراکز درمان سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان

1 دوره

صفر

100% کاهش

13

برگزاری همایش یک روزه نظارت بر مراکز mmt جهت کارشناسان نظارتی شهرستان های استان

صفر

1 دوره

100% افزایش

14

برگزاری کارگاه هم اندیشی درمانگران اعتیاد در استان

-

5 جلسه

15

راه اندازی مرکز درمان اعتیاد با داروی جایگزین تنتور اپیوم

-

2 مرکز

تدوین نرم افزار مدیریت مراکز درمان اعتیاد در استان

 
 

 

 

 

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal