معاونت درمان
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
تعرفه درمان مراکزMMT

ارزش خدمات درمان اعتیاد در استان مازندران بخش خصوصی درسال 1390

جدول شماره 1 ارزش خدمات گلوبال براي درمان نگهداري با داروي متادون درماه اول

ردیف

نوع خدمت

تعداددفعات ارائه خدمات

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(پزشک عمومی)

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(روانپزشک)

1

ويزيت پزشك عمومي

7

تا سقف 1000000ریال

تا سقف 1300000 ریال

2

ويزيت روانپزشك

7

3

مشاوره روانشناسي

4بار

4

خدمات پرستاري

25 نوبت

5

هزينه قرص متادون20 میلیگرم

120 عدد

6

هزينه كيت تشخيص مرفين

2بار

 

جمع

-

جدول شماره2- ارزش خدمات گلوبال براي درمان نگهداري با داروي متادون دراز ماه دوم به بعد

ردیف

نوع خدمت

تعداددفعات ارائه خدمات

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(پزشک عمومی)

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(روانپزشک)

1

ويزيت پزشك عمومي

7بار

تا سقف 700000 ریال

تا سقف 900000ریال

2

ويزيت روانپزشك

7بار

3

مشاوره روانشناسي

4بار

4

خدمات پرستاري

25نوبت

5

هزينه قرص متادون20 میلیگرم

70عدد

6

هزينه كيت تشخيص مرفين

2بار

 

جمع

-

جدول شماره 4 - ارزش خدمات گلوبال براي درمان نگهداري با داروي بوپرنورفين ماه اول

ردیف

نوع خدمت

تعداددفعات ارائه خدمات

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(پزشک عمومی)

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(روانپزشک)

1

ويزيت پزشك عمومي

7بار

تا سقف 1200000 ریال

تا سقف 1400000 ریال

2

ويزيت روانپزشك

7بار

3

مشاوره روانشناسي

4بار

4

خدمات پرستاري

25نوبت

5

هزينه قرص متادون20 میلیگرم

70عدد

6

هزينه كيت تشخيص مرفين

2بار

 

جمع

-

جدول شماره5- ارزش خدمات گلوبال براي درمان نگهداري با داروي بوپرنورفين از ماه دوم به بعد

ردیف

نوع خدمت

تعداددفعات ارائه خدمات

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(پزشک عمومی)

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(روانپزشک)

1

ويزيت پزشك عمومي

7بار

تا سقف 800000 ریال

تا سقف 1000000 ریال

2

ويزيت روانپزشك

7بار

3

مشاوره روانشناسي

4بار

4

خدمات پرستاري

25نوبت

5

هزينه قرص متادون20 میلیگرم

70عدد

6

هزينه كيت تشخيص مرفين

2بار

 

جمع

-

جدول شماره10 - ارزش خدمات براي درمان سم زدايي با داروي بوپرنورفين

ردیف

نوع خدمت

تعداددفعات ارائه خدمات

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(پزشک عمومی)

ارزش خدمت دربخش خصوصی

(روانپزشک)

1

ويزيت پزشك عمومي

7بار

تا سقف 1000000 ریال

تا سقف 1200000 ریال

2

ويزيت روانپزشك

7بار

3

مشاوره روانشناسي

4بار

4

خدمات پرستاري

25نوبت

5

هزينه قرص متادون20 میلیگرم

70عدد

6

هزينه كيت تشخيص مرفين

2بار

 

جمع

-

 

 

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal