معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شاخصهای عملکردی واحدنظارت برتغذیه

 شاخصهای عملکردی

1) نظارت بیمارستانهای دولتی و تامین اجتماعی و خصوصی و ارائه گزارش هر شش ماه یکبار

2) پایش شبکه های بهداشت ودرمان شهرستانها و ارائه گزارش هر شش ماه یکبار

3) برنامه ریزی آموزش پودمانی کارشناسان تغذیه بیمارستانهای استان (کلاسهای حضوری و غیر حضوری) یکبار در سال

4) بررسی کمیته تغذیه بمارستانیها و مصو بات آن هر سه ماه یکبار

5) بازدید دفاتر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی شهرساری هرسه ماه یکبار

6) تدوین و تنظیم برنامه عملیا تی تغذیه و رژیم درمانی یکباردر سال 90

7) بررسی ارزیابی رضایت سنجی بیماران و کارکنان از وضعیت تغذیه توسط کارشناسان تغذیه در بیمارستانهاهر ماه یکبار

8) بررسی قرارداد تغذیه پیما نکاران با بیمارستانها واصلاح آن با هماهنگی دفتر حقوقی و مدیریت امور عمومی یکباردر سال

1394/07/12
Powered by DorsaPortal