معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شاخصهای عملکردی

شاخص های عملکردی :

1- میزان رضایتمندی بیماران و همراهان ایشان در بخش های بستری ،درمانگاه و اورژانس بیمارستان های 23 گانه استان

2- میزان رضایتمندی کارکنان واحدهای مختلف بیمارستان های 23 گانه استان

3- میزان ترخیص بیماران با رضایت شخصی در بیمارستان ها و بخش های مختلف آن

4- میزان شکایات ماهیانه مشتریان بیمارستان ها و بخش های مختلف آن و تحلیل علل

5- میزان گزارش وقایع و خطاهای پزشکی ماهیانه بیمارستان ها و بخش های مختلف آن و تحلیل علل ریشه ای

6- میزان امتیازات مکتسبه کمیته های تخصصی بیمارستانی در هر فصل و رتبه آن در استان

7- تعداد ممیزی بالینی اجرا شده در واحدهای مختلف ستاد و بیمارستان ها در طول سال (حوزه اثر بخشی بالینی )

8- تعداد راهنماهای بالینی تولید شده در هر مرکز در طول سال (حوزه اثربخشی بالینی )

9- رتبه مراکز و واحدهای مختلف و تیم های هر مرکز در آزمون های رقابتی سالیانه (حوزه نیروی کار کارآمد)

1394/07/12
Powered by DorsaPortal