معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
عملکردحاکمیت بالینی درسال89

عملکرد واحد حاکمیت بالینی در سال 1389:

1-تشکیل گروه حاکمیت بالینی در ستاد معاونت درمان و اختصاص فضا و تجهیزات و نیروی انسانی لازم و واحد حاکمیت بالینی در بیمارستان های 22 گانه و اختصاص فضا و نیروی انسانی و امکانات لازم و کمیته های مربوطه

2-تشکیل کارگاه ها و جلسات آموزشی برنامه حاکمیت بالینی و حوزه های مرتبط جهت فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی و ایجاد فضای رقابتی در راستای استقرار برنامه شامل 11 جلسه کمیته حاکمیت بالینی معاونت درمان، 3 جلسه ستاد اجرایی برنامه ، 3 جلسه دبیر خانه حاکمیت بالینی دانشگاه ، 2 کارگاه آموزشی استانی با حضور کلیه مدیران و کارشناسان عضو گروه مدیریت مراکز ،9 جلسه ماهیانه هماهنگی مسئولین برنامه در هر مرکز ، 22 جلسه آموزشی تخصصی در داخل بیمارستان ها و 6 جلسه هماهنگی برای روسا،مدیران (داخلی و مترون بیمارستان های 23 گانه ) استان

3- پیگیری و نظارت بر اجرای 3 برنامه استانی (22 بیمارستان ) رضایت سنجی مشتریان اورژانس ، درمانگاه تخصصی و بخش های بستری و تعیین اولویت های ایجاد کننده نارضایتی در مشتریان هر مرکز و تشویق مراکز به طرح موضوع در کمیته های تخصصی بیمارستان و مداخله در جهت ارتقاء رضایتمندی

4- پیگیری و نظارت اجرای 2 برنامه استانی (22 بیمارستان ) رضایت سنجی کارکنان واحدهای مختلف بیمارستان ها و تعیین اولویت های ایجاد کننده نارضایتی و ایجاد فضای رقابتی در جهت ارتقاء رضایتمندی کارکنان

5- تشکیل منظم جلسات ماهیانه هماهنگی کارشناس مسئولین برنامه حاکمیت بالینی بیمارستان های 22 گانه به تعداد 9 جلسه

6- نظارت بر جمع آوری منظم شکایات مشتریان و تحلیل آنها بعنوان هدایای مشتریان در جهت ارتقاء کیفی خدمات بیمارستان ها و پیگیری طرح آنالیز نتایج درجلسات کمیته های مدیریت کیفی و مداخله در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران (9 ماه )

7- نظارت به بررسی ماهیانه علل ترخیص بیماران با رضایت شخصی در هرمرکز و پیگیری مداخله مراکز در جهت رفع علل ایجاد کننده

8- پیگیری و نظارت بر اجرای 22 برنامه ممیزی بالینی در 22 مرکز استان در جهت ارتقاء اثر بخشی خدمات و ارتقاء کیفی آنها و انتشار کتابچه ممیزی بالینی معاونت درمان

9- پیگیری تدوین برنامه عملیاتی سالیانه 22 مرکز و ستاد در جهت هدفمندی و اثر بخشی فعالیت ها

10- پیگیری برگزاری آزمون های رقابتی بیمارستان های استان بصورت تیمی برای پرستاران ماماها پزشکان اورژانس و کارشناسان آزمایشگاه ها در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی مراکز و انتشار نتایج در جهت ایجاد فضای رقابتی

11- کمک به ارزیابی کیفی فعالیت های کمیته های تخصصی بیمارستان های 22 گانه از طریق رتبه بندی بیمارستان ها از نظر کیفیت کمیته های 14 گانه و ایجاد فضای رقابتی در جهت ارتقاء کیفیت

12- ترغیب مراکز به گزارش وقایع و خطاهای پزشکی هر مرکز از طریق ایجاد نظام ایمن و جمع بندی و آنالیز خطاها و ارسال به ستاد و جمع آوری انتشار منظم خطاها استانی درجهت درس گیری برای کمک به عدم تکرار خطاهای مشابه و رفع علل آن

13- پیگیری تشکیل گروه مدیریت خطر هر مرکز در جهت اقدام Proactive و تهیه لیست تهدیدات و مخاطرات موجود در واحدهای مختلف هر مرکز و تلاش در جهت رفع تعدادی از این تهدیدات در سال 89 در هر 22 مرکز

14- پیگیری استقرار سامانه نوبت دهی هوشمند درمانگاه های تخصصی بیمارستان های استان که بعنوان پایلوت مرکز بوعلی سینای ساری انتخاب شده است.

15- پیگیری منشور حقوق بیمار و فرهنگ سازی و آموزش به کارکنان و نصب بنرهای منشور حقوق بیمار در 22 مرکز استان  

1394/07/12
Powered by DorsaPortal