معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
برنامه های حاکمیت بالینی در سال 1390 طبق برنامه استراتژیک

برنامه های حاکمیت بالینی در سال 1390 طبق برنامه استراتژیک

1- استفاده بهینه از رضایت سنجی ، نظر سنجی از بیمار و همراهان و جامعه در جهت ارتقاء کیفیت خدمات

2- بهره جویی از نظام رسیدگی به شکایات در جهت ارتقاء کیفی خدمات

3- بهره جویی از نتایج بررسی وضعیت ترخیص با میل شخصی بیمارستان های استان

4- نهادینه کردن منشور حقوق بیمار

5- فرهنگ سازی وبسترسازی مناسب

6- حمایت و رهبری کارکنان بیمارستان های استان درمسیر مدیریت خطر

7- ایجاد نظام و سیستم مدیریت خطر (پیشگیرانه ) در بیمارستان استان

8- ایجاد نظام و سیستم مدیریت خطر (واکنشی ) در بیمارستان های استان

9- ایجاد سیستم گزارش دهی خطا ها و ترویج آن در بیمارستان های استان

10- استفاده از نظرات بیماران ، همراهان و مردم در مدیریت خطر

11- نهادینه نمودن اهمیت کمیته ها و بررسی کمیته های بیمارستان های استان

12 بهره جویی از فرایند آموزش و مهارت آموزی

13- فرهنگ سازی و ترویج کار گروهی در بیمارستان های استان

14- استقرار نظام طبابت مبتنی برشواهد

15- استقرار نظام و انجام ممیزی بالینی در بیمارستان های استان

1394/07/12
Powered by DorsaPortal