معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شاخصهای عملکردی

شاخصهای عملکردی

نسبت بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم به کل بیماران تالاسمی نیاز مند به پمپ بیمارستان تابعه

نسبت بیماران تالاسمی با فریتنین سرم کمتر از 1000 از کل بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان

نسبت تعداد بیماران تالاسمی مصرف کننده اسورال خوراکی به کل بیماران تالاسمی ماژور

نسبت تعداد دستگاههای دیالیز سالم به کل دستگاههای دیالیز موجود

 تعداد دستگاههای دیالیز با بیش از 4 سال کارکرد به کل دستگاههای دیالیز

نسبت تعداد بیماران همودیالیزی به تعداد دستگاههای دیالیز فعال بیمارستانهای تابعه

نسبت بیماران دیالیز صفاقی به کل بیماران دیالیزی تحت پوشش

نسبت تعداد کارکنان آموزش دیده در زمینه دیالیزو تالاسمی به کل کارکنان شاغل در بخش دیالیزو تالاسمی

نسبت تعداد بیماران دیالیزی با کفایت دیالیز بالاتر از 2/1 به کل بیماران دیالیزی بیمارستانهای تابعه

نسبتت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی تجهیز شده به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز بیکربنات به کل دستگاههای دیالیز بیمارستان

نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز استات به کل دستگاههای بیمارستان

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده در خصوص دیالیز به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش دیالیز و تالاسمی به تعداد مورد انتظار

نسبت تعداد پرسنل با واکسیناسیون هپاتیت Bکامل به کل پرسنل بخش تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پرستاران بخش تالاسمی و دیالیز به تعداد کل بیماران تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پزشکان متخصص در بخش تالاسمی و دیالیز به کل بیماران

تعداد بیمارانی که اطلاعات آنها وارد سایت پورتال وزارت متبوع گردیده است به کل بیماران

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی شناسایی شده به تعداد بیماران مرگ مغزی در ICU

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده درخصوص هماهنگ کنندگان پیوند به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش ICUجهت شناسایی بیماران مرگ مغزی به تعداد مورد انتظار

نسبت بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد افرادی که دارای کارت اهداءاعضا بوده اند

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی تأییدشده توسط متخصصین تأیید کننده مرگ مغزی به کل بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد داروخانه های توزیع کننده داروی مورد نیاز بیماران پیوندی و ام اس به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی بالاتر از هموگلوبین 5/9 به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

1394/07/12
Powered by DorsaPortal