معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
آمارواطلاعات واحدبیماریهای خاص

تعداد بیماران خاص تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال89

 

نوع بیماری

تعداد بیمار

تعداد بخش

تعداد تخت

تالاسمی

2195

13

123

همودیالیزی

674

12

144

د یالیز صفاقی

11

2

-

هموفیلی

204

-

-

ام اس

690

-

-

پیوند کلیه

370

-

-

پیوند کبد

12

-

-

پیوند قلب

3

-

-

بیماران سرطانی

1127

4

60

تالاسمی

2195

13

123

 

 

  

 

 

 

 

 

آمار بیماران تالاسمی به تفکیک مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال89

 

نام مرکز درمانی

تعداد بیماران تالاسمی اینتر مدیا

تعداد بیماران تالاسمی ماژور

تعدادکل

تعداد تخت

تعداد بیماران هپاتیت B

تعداد بیماران هپاتیت C

امام خمینی فریدون کنار

18

70

88

8

-

8

امام خمینی نور

31

46

77

7

-

-

درمانگاه تالاسمی نکا

1

58

59

18

-

2

امام رضا آمل

193

294

487

13

3

50

امام بهشهر

1

106

107

13

-

4

حاجی عزیزی جویبار

1

31

32

6

-

-

رازی قائمشهر

60

165

225

10

-

27

آیت الله طالقانی چالوس

14

35

49

5

1

4

شهدا زیرآب

-

12

12

3

-

1

شهید رجایی تنکابن

22

100

122

10مبل

-

14

امام سجاد رامسر

1

37

38

6

-

14

بوعلی سینا ساری

200

660

860

28

1

70

شهید بهشتی نوشهر

13

26

39

6

-

-

جمع

555

1640

2195

123

5

194

 

آمار بیماران دیالیزی به تفکیک مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال89

نسبت بیماران به دستگاه

تعداددستگاه فعا ل

تعداد بیماران دیالیزی

نام مرکز درمانی

امام خمینی فریدون کنار

58

8

2/7

امام خمینی نور

23

9

5/2

حضرت فاطمه الزهرا ساری

84

14

6

امام رضا آمل

180

24

2/7

امام بهشهر

79

14

6/5

امام خمینی ساری

93

17

4/5

رازی قائمشهر

16

6

6/2

آیت الله طالقانی چالوس

32

6

3/5

شهدا زیرآب

9

3

3

شهید رجایی تنکابن

50

12

1/4

امام سجاد رامسر

25

6

1/4

شهید بهشتی نوشهر

25

5

5

جمع کل

674

124

8/4


 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal