معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اساس نامه واحد

آيين نامه اجرايي كميته پژوهش در نظام سلامت (HSR) حوزه معاونت درمان و دارو و غذا دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مقدمه:

به منظوز توسعه تحقيق و پژوهش بخصوص تحقيقات مداخله اي در حوزه هاي درمان و دارو و غذاي دانشگاه و بررسي طرح هاي تحقيقاتي كارشناسان و كاركنان شاغل در اين حوزه ها. كميته HSR در معاونت درمان و دارو و غذا تشكيل مي گردد.

اهداف:

-         تعيين الويتهاي تحقيقاتي در حوزه هاي درمان و دارو و غذا

-         كمك به توسعه امر پژوهش بخصوص پژوهش هاي مداخله ايي

-         شناسايي كارشناسان و كاركنان علاقمند به پژوهش و تهيه بانك اطلاعاتي

-         توانمند نمودن پژوهشگران و كاركنان شاغل و علاقمند به امر پژوهش

-         توسعه بسترهاي لازم براي انجام تحقيقات

-         ايجاد هماهنگي در واحدهاي تابعه جهت همكاري در انجام پژوهش

اعضای كميته HSR درمان و دارو و غذا

1-    معاون درمان دانشگاه به عنوان رئیس كميته

2-    مدير درمان دانشگاه

3-    معاون و مدیر دارو و غذاي دانشگاه

4-    مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه

5-    سه نفر از روساي بيمارستانها كه به امر پژوهش علاقمند بوده و در اين زمينه تجربياتي دارند به تشخيص معاون درمان دانشگاه

6-    دو نفر از اعضاء هيئت علمي آشنا به متدولوژي و آمار

7-    دو نفر از كارشناسان علاقمند و آشنا به پژوهش از هر حوزه درمان و دارو و غذا به تشخيص معاون مربوطه

روند انجام كار كميته HSR

-         دريافت پرسشنامه طرح تحقيقاتي (پروپوزال) ارسالي از كارشناسان يا كاركنان ستادي و بيمارستانها و ثبت آن و ارسال تائيديه ثبت به مجري طرح

-         بررسي مقدماتي از نظر ساختار و رفع ايرادهاي ساختاري

-         ارسال طرحهاي تحقيقاتي به داوران تخصصي و دريافت پرسشنامه اصلاح شده از مجري طرح

-         برگزاري شوراي HSR و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و انعكاس نظرات اعضای شورا به مجري طرح

-         دريافت پرسشنامه اصلاح شده نهايي از مجري طرح

-         ارسال طرح تائيد شده به همراه صورتجلسه . نظرات داوران و پرسشنامه اصلاح شده نهايي به معاونت تحقيقات و فناوري جهت طرح نهايي در شوراي HSR دانشگاه

تفويض اختيار مالي كميته HSR جهت بررسي طرحها:

- پس از تشكيل سه جلسه و ارزيابي آن توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه. تعوض اختيار مالي تا سقف مشخص همانند دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي (پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه) بررسي و انجام خواهد شد.

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal