معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
نمونه فرم پروپوزالHSR

» بسمه تعالی«    

 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

معاونت تحقیقات و فناوری

 

(پرسشنامه طرح تحقیقاتی)

 

فرم پیش نویس طرح  پژوهش در نظام سلامت (HSR)

ویژه پزشکان و کارشناسان

.....................................

Health System Research (H.S.R.) Proposal

 

 

 

عنوان طرح:          

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مجری ( مجریان ):                 

 

 

 

 

 

محل اجرای طرح:   

       

 

 

 

تاریخ پیشنهاد:        

 

 

 

************************************

 

نشانی: ساری خیابان معلم-میدان معلم-ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری- کمیتهHSR صندوق پستي: 866-48175

تلفن: 3261264-8   نمابر: 3261244

http://www.mazums.ac.ir

 

1-     پرسشنامه طرح تحقیقاتی را توسط رايانه تكميل فرماييد. سپس آن را چاپ نموده به همراه فايل تحت WORD آن به کمیته HSR ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحويل نماييد. لطفاً از فايل رايانه ای این پرسشنامه که در صفحه خانگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در قسمت کمیته HSR به آدرس اینترنتی http://www.mazums.ac.ir نيز موجود است، جهت پركردن استفاده كنيد.

2-     جهت تکمیل هرچه بهتر این پرسشنامه می توانید به راهنمای تکمیل فرم پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت که در آدرس اینترنتی فوق الذکر موجود است مراجعه نمایید.

3-     کلیه طرح‌هايی كه به تصويب شورای HSR معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برسد، بر اساس قراردادی كه بين معاونت تحقیقات و فناوری ذیربط و مجری طرح منعقد می‌شود، قابل اجرا خواهد بود و از تسهيلات علمی، مالی و اداری مركز طرف قرارداد برخوردار خواهد بود.

4-     مجری طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار در فواصل زمانی تعیین شده در قرارداد می باشد.

5-     چنانچه انجام طرح پژوهش در مرحله ای از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهائی رسيده يا نرسيده باشد، منجر به كشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقی شود، مجری طرف قرارداد موظف است مراتب را كتبا" به دانشگاه اطلاع دهد. حقوق فوق الذكر كه در اثر اجرای طرح تحقيقاتی ايجاد گرديده است طبق قرارداد متعلق به پژوهشگر يا دانشگاه و يا هر دو خواهد بود.

6-     در صورت انتشار یا ارائه نتايج حاصله از طرح در داخل يا خارج از كشور، ذكر حمايت مالی و همكاری سازمان ذیریط در انتشارات مذكور الزامی خواهد بود.

7-     چنانچه مجری در هر مرحله از اجرای طرح از ادامه آن منصرف گردد ضمن توضیح علت ، بودجه و لوازم باقیمانده را بایستی به سازمان ذیربط مسترد نماید.

8-     رقم حق الزحمه ساعتی افراد با توجه به موقعیت استخدامی و رتبه علمی آنان به میزان مقرر در جدول آئین نامه دفتر پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سوی سازمان ذیربط محاسبه و پرداخت می شود.

9-     رعايت مبانی اصول اخلاقی در طرح تحقيقاتی بايد توسط كميته های پژوهشی معاونت های ذیربط، بر حسب مورد، تاييد شده باشد.( به لیست کدهای اخلاقی حفاظت از آزمودنی های انسانی در ضمیمه این پرسشنامه رجوع کنید).

10- كليه تجهيزات و لوازم غير مصرفی كه از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه تهيه می شود پس از اجرای طرح بر طبق قرارداد به محل خدمت پژوهشگر واگذار خواهد شد. در صورتی كه قراردادی در مورد تجهيزات و لوازم و موادی كه از محل اعتبار پژوهشی تهيه شده است بين پژوهشگر و دانشگاه منعقد نشده باشد كليه تجهيزات و لوازم و مواد متعلق به دانشگاه خواهد بود.

11- به پژوهشگرانی که طرح های آنان به تشخیص شورای پژوهشی سازمان ذیربط از امتیاز خاصی برخوردار باشد ، جوائزی از محل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه یا وزارت بهداشت تعلق خواهد گرفت.

 

 

قسمت اول: اطلاعات مربوط به عوامل اجرايی طرح

 

1-1)          مشخصات مجری اصلی

نام:       

       

نام خانوادگی:         

  

عنوان شغلی:    

     

 

رشته تخصصی:       

          

 

آخرين مدرك تحصيلی:   

        

محل خدمت (نام معاونت ، دانشكده ، شبکه بهداشت ، بيمارستان يا ....):     

            

                      

نشانی محل خدمت:                         

                                        

                                                    

نشانی منزل:                                

                                  

                                                     

تلفن منزل:                     

                                

تلفن همراه:

                                                                                                      

تلفن محل خدمت:               

                            

نشانی پست الكترونيك (email):                                          

                                                                                

عنوان طرح:                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                                           

تاریخ احتمالی شروع طرح:       

                                      

                                      

مدت احتمالی اجرای طرح پس از تصویب:                            

                                   

کل بودجه پیشنهادی طرح:         

 

                                                                               

 

1-2)          مشخصات همكاران طرح

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

درجه علمی يا ميزان تحصيلات

نوع همكاری

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت دوم: اطلاعات مربوط به طرح تحقیقاتی

 

                                                                                                                     

2-1) عنوان طرح به فارسی:           

 

             

                                 

2-2) عنوان طرح به انگليسی:                                                                                     

                                                                             

 

                                                                                                         

2-3) محل اجرای طرح:                                                      

                                                         

                                                    

                                                                        

2-4) نوع طرح:    بنيادی  []             كاربردی  []   

 

 

2-5)بیان مسئله ،توجیه و دلایل اجرای طرح پژوهشی

مشکل چیست ، شدت و وسعت آن ، تبعات ناشی از بروز مشکل ، اهمیت موضوع تحقیق ، تناقضات موجود و ضرورت انجام آن چیست و با انجام تحقیق چه نتایجی حاصل می شود؟( با ذکر منبع)                          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                              

        

   

                                                                                                                      

                                                                                                                       

 

 

 

2-6)بررسی متون (Literature Review)

سابقه علمی اين طرح و پژوهش‌های انجام شده در اين زمينه در داخل و خارج کشور چیست ؟ (با ذکر منبع)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7) اهداف و فرضیات (Objectives & Hypothesis)
 

هدف (اهداف ) کلی طرح:                                                                     

 

 

 

 

 

 

هدف(اهداف) اختصاصی طرح:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات (یا فرضیات) تحقیق:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف عملیاتی واژه های کلیدی ( حد اقل 3 واژه):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)
Design & Methodology2-8)اطلاعات مربوط به طراحی و روش اجرای طرح(

[ روش تحقیق و توجیه آن ، خصوصیات دقیق نمونه ( جامعه آماری ،روش نمونه گیری ، تعداد نمونه ، معیارهای ورود و خروج ...) و تجزیه تحلیل آماری ، تعریف گروه شاهد ، مکان اجرای تحقیق ، معرفی پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی[1] و روایی و پایایی آن ، ابزار با ذکر جزئیات ، کیت ها و مواد مصرفی کلیدی با ذکر مشخصات ، داروها و دارونما ها ، شرح مداخله و روش انجام کار و روش تجزيه و تحليل داده ها و بررسی آماری و ...]                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9) جدول متغيرها

ردیف

عنوان متغير

نوع متغیر

کمی

کیفی

تعريف علمی- عملی

واحد اندازه گيری

 

 

 

مستقل

 

وابسته

زمینه ای

پیوسته

گسسته

اسمی

رتبه ای

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10) ملاحظات اخلاقی و چگونگی رعایت حقوق انسانی (Ethical consideration)
 

[الف) لطفا بر اساس ليست 26 موردیکدهای اخلاقی (پيوست پرسشنامه طرح تحقيقاتی) و با توجه به روش مطالعه، کدهای اخلاقی مرتبط را مشخص نموده و ذکر فرماييد.

ب) در صورت نياز به اخذ رضايت کتبی فرم رضايت نامه آگاهانه کتبی ضميمه گردد.]                                     

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-11) پيش بينی زمان لازم برای اجرای كامل تحقيق( به ماه):

 

            ......... ماه

 

2-12) جدول زمانی مراحل اجرا و پيشرفت كار(Gantt Chart)   
 

رديف

فعاليت‌های اجرايی تحقيق به تفكيك

طول مدت (ماه)

زمان اجرا به ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

......

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به هزینه ها

 

 

   

3-1)آیا برای این طرح از سازمان های دیگر نیز درخواست اعتبار شده است؟    بلی [ ]          خیر [ ]

نام سازمان در صورت مثبت بودن پاسخ:...............

 

 

3-2) هزينه پرسنلی با ذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هر يك و حق الزحمه آنها (برحسب اهداف تحقیق)

ردیف

نوع فعاليت

تخصص فرد

تعداد افراد

كل ساعت كار براي تحقيق

حق الزحمه در ساعت (ريال)

جمع

(ريال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه هاي پرسنلي

 

 

 

 

3-3) هزينه آزمايشات و خدمات تخصصی كه توسط ديگر موسسات صورت می گيرد( بر حسب اهداف تحقیق) 

ردیف

 

موضوع آزمايش        

   يا خدمات تخصصی

مركز سرويس دهنده

تعداد كل دفعات

هزينه برای         هر دفعه (ريال)

جمع

(ريال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه های آزمايشات و خدمات تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4) فهرست وسايل و موادی كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل یا خارج از کشور خريداری شود 

 

ردیف

نام دستگاه

يا مواد

شركت سازنده

كشور

مصرفی

يا غير مصرفی

شركت فروشنده

تعداد لازم

قيمت واحد

( ريال )

قيمت كل

( ريال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه های وسايل و مواد

 

3-5) سایر هزينه ها: 

الف- هزينه های تكثير اوراق پرسشنامه ها: .................................... ریال

ب- هزينه های تكثير نشريات و كتب مورد لزوم: ..................................ریال

ج- هزينه تايپ و صحافی (گزارش پايانی): ........................................ریال

د- ساير هزينه ها ( با ذكر مورد):           .........................................ریال

 

 

3-6) جمع هزينه های طرح :

 جمع هزينه های پرسنلی

 ريال

 جمع هزينه های آزمايشات و خدمات تخصصی

ريال

 جمع هزينه های وسايل و مواد

ريال

 جمع سایر هزينه ها

ريال

 جمع كل هزينه های طرح

 

ريال

 

 

 

مجری طرح

 

معاون تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی:

 

نام و نام خانوادگی:

 

امضاء :

 

 

امضاء :

 

تاریخ:

 

تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

منابع(References): (منابع به سبك ونكوور نوشته شود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

طرح پژوهش در نظام سلامت (HSR)

چكيده ای از طرح تحقيقاتی

 

 عنوان طرح به فارسی:        

 

 

 

 عنوان طرح به انگليسی:            

 

 

کلید واژه ها:                                                      

 

Key words:                 

          

نام مجری ( مجریان) :

 

 

رشته تحصیلی :

 

 

محل خدمت :

 

 

1-     اهمیت و ضرورت اجرای طرح ( در 200 الی 300 کلمه):

 

 

 

 

 

 

2-     هدف (اهداف) کلی:

 

 

 

 

3-اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

 

 

4- سوالات پژوهشی (فرضیات):

 

 

 

 

 

 

 

 

5- روش اجرا و شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها ( بصورت خلاصه ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدهاي اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشكی

با توجه به روش مطالعه، کدهای اخلاقی مرتبط را مشخص نموده و در صورتی که مواردی از کدهای مرتبط در مطالعه رعايت نشده است، دلايل آن را در طرح  ذکر فرماييد.

q 1- كسب رضايت آگاهانه در كليه تحقيقاتی كه بر روی آزمودنی انسانی انجام مي گيرد ضروری است. در مورد تحقيقات مداخله ای، كسب رضايت آگاهانه بايد كتبی باشد.

q 2- ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمی تواند توجيهی برای قراردادن آزمودنی در معرض ضرر و زيان غير معقول باشد و يا محدوديتی در اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد.

q 3- كسب رضايت آگاهانه بايستی فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گردد، در غير اينصورت رضايت اخذ شده باطل و هيچ اثر قانونی برای آن مترتب نيست و در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئوليت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.

q 4- در مواردی كه به لحاظ تشكيلاتی، محقق موقعيتی بالاتر و موثرتر نسبت به آزمودنی داشته باشد، علت انتخاب آزمودنی بايد به تاييد كميته اخلاق در پژوهش رسيده و توسط فردی ثالث رضايت آگاهانه كسب شود.

q 5- در انجام تحقيقات علوم پزشكی اعم از درمانی و غير درمانی محقق مكلف است اطلاعات مربوط به روش اجراء و هدف از انجام تحقيق، زيان‌های احتمالی، فوايد، ماهيت و مدت تحقيق را به ميزانی كه با آزمودنی ارتباط دارد به وی تفهيم نموده و به سوالات او پاسخ‌های قانع كننده دهد و مراتب مذكور را در رضايت نامه قيد نمايد.

q 6- در تحقيقات علوم پزشكی بايد قبل از انجام تحقيق تمهيدات لازم فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غير متعارف جبران شود.

q 7- نحوه ارائه گزارش يا اعلام نتيجه تحقيقات می بايد متضمن رعايت حقوق مادی و معنوی عناصر ذيربط آزمودنی، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوطه باشد.

q 8- محقق بايد به آزمودنی اعلام نمايد كه می تواند در هر زمان كه مايل باشد از شركت در تحقيق منصرف شود بديهی است در صورت انصراف پژوهشگر مكلف است مواردی را كه ترك تحقيق، تبعات نامطلوبی نصيب آزمودنی می‌نمايد به ايشان تفهيم نموده و او را حمايت كند.

q 9- چنانچه به نظر پژوهشگر ، ارائه بعضی از اطلاعات به آزمودنی منجر به مخدوش شدن نتايج تحقيق گردد، عدم ارائه اين اطلاعات می بايستی با تاييد كميته اخلاق در پژوهش باشد و ضمنا برنامه ريزی كاملی جهت آگاهی به موقع آزمودنی از آن اطلاعات تدارك ديده می شود.

q 10- مسئوليت تفهيم اطلاعات به آزمودنی به عهده محقق است، در مواردی كه فرد ديگری اين اطلاعات را به آزمودنی بدهد از محقق سبب مسئوليت نمی گردد.

q 11- شركت دادن آزمودنی در پژوهش، بدون ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش ممنوع است. مگر اينكه آزمودنی آگاهانه از حق خود در كسب اطلاعات صرفنظر كرده باشد.

q 12- در تحقيقات كارآزمايی بالينی كه وجود دو گروه شاهد و مورد ضروری است بايستی به آزمودنی‌هايی كه در تحقيق شركت كرده اند اطلاع داد ممكن است به طور تصادفی در يكی از دو گروه فوق قرار گيرند.

q 13- در تحقيقات درمانی ميزان ضرر و زيان بايستی كمتر از منافع تحقيق باشد

q 14- در تحقيقات غير درمانی ميزان ضرر قابل پذيرش نبايستی از ميزان ضرری كه آزمودنی در زندگی روزمره با آنها مواجه است بيشتر باشد. توضيح آنكه در محاسبه ضررو زيان در زندگی روزمره ضرورت دارد.

q 15- عملی بودن، ساده بودن، راحت بودن، سريع بودن ، اقتصادی بودن و مشابه آن نمی تواند توجيهی برای مواجه نمودن آزمودنی با ضرر و زيان اضافی در تحقيق باشد.  

q 16- در تحقيقاتی كه دارای زيان احتمالی بوده و آزمودنی‌هايی در آنها مورد پژوهش قرار می گيرند كه دچار فقر فرهنگی يا اجتماعی و يا مالی هستند لازم است درك صحيح آزمودنی‌ها از اين زيان‌ها مورد تاييد كميته اخلاق در پژوهش قرار گيرد.

q 17- محقق موظف است كه اطلاعات مربوط به آزمودنی را به عنوان ”راز“ تلقی و آن را افشاء ننموده و ضمنا شرايط عدم افشاء آن را نيز فراهم كند، مگر آنكه در اين مسير محدوديتی داشته باشد كه در اين صورت بايد قبلا آزمودنی را مطلع نمايد.

q 18- در مواردی كه آزمودنی از نوع دارو در تحقيق بی اطلاع باشد، محقق بايستی ترتيبی اتخاذ نمايد كه در شرايط ضروری، اطلاعات مربوط به دارو را در اختيار آزمودنی و يا پزشك معالج او قرار دهد.

q 19- هرگونه صدمه جسمی و زيان مالی كه در پی انجام تحقيق بر آزمودنی تحميل شود بايستی مطابق قوانين موجود جبران گردد.

q 20- انجام روش‌های گوناگون تحقيق نبايد مغاير با موازين دينی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.

q 21- در شرايط مساوی در روند تحقيق چه از نظر نوع آزمودنی و چه از نظر روش تحقيق- انتخاب آزمودنی از بين زندانيان و گروه‌های خاص از طرفی و بقيه جامعه از طرف ديگر انتخاب اولويت به عهده كميته اخلاق در پژوهش است.

q 22- شركت زندانيان در تحقيقاتی كه نتايج آن منحصر به زندانيان می شود با كسب رضايت آگاهانه كتبی بلامانع است.

q 23- زندانيان را به علت شرايط خاص از جمله در دسترس بودن آنان نبايد به عنوان آزمودنی ترجيحی در تحقيقات شركت داد و از طرفی نيز نمی توان آنها را از منافع تحقيق محروم نمود.

q 24- شركت گروه‌های صغار، عقب ماندگی ذهنی، مبتلايان به زوال عقل و بيماران روان پريش در كليه تحقيقات به شرايط كسب رضايت كتبی از ولی قانونی آنها و اثبات ضرورت انجام چنين تحقيقی بلامانع است. در صورتیكه در ابتدای تحقيق آزمودنی زوال عقل و يا علائم روان پريشی نداشته و در مدت انجام تحقيق مبتلا به علائم روان پريشی و يا زوال عقل گردد، رضايت قبلی باطل بوده و بايد از ولی قانونی او رضايت كتبی كسب شود. آزمودنی‌هايی كه در ابتدای تحقيق روان پريش يا صغير بوده اند اگر در مدت انجام تحقيق به ترتيب واجد صلاحيت يا كبير شوند، رضايت قبلی ولی ايشان باطل بوده و لازم است رضايت كتبی جديدی از خود ايشان كسب شود.

q 25- انجام تحققيات غير درمانی بر روی  جنين مجاز نيست. انجام تحقيقات درمانی بر روی جنين مجاز است كه به نفع جنين و يا مادرش بوده و ضرری متوجه هيچ يك از آنان نگردد. بديهی است کسب رضايت آگاهانه كتبی از مادر و ولی قانونی جنين ضروری است.

q 26- انجام تحقيق بر روی جنين‌های سقط شده به ضرورت و رعايت موازين قانونی بلامانع است.[1] در صورتیکه برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی استفاده می کنید، یک نسخه از آن ضمیمه شود.

1394/07/12
Powered by DorsaPortal