معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
الویت های پژوهشی

لیست اولویتهای پژوهشی معاونت درمان

 


1-    طراحی و تامین فضای فیزیکی با کیفیت مناسب

2-    تامین تجهیزات و وسایل رفاهی بیمارستانها

3-    تامین تجهیزات و وسایل درمانی بیمارستانها

4-    ایجاد بخشهای درمانی استاندارد

5-    اتقاء وضعیت بهداشت و نظافت

6-    ارتقاء بهره وری سازمان

7-    واقعی نمودن تعرفه های درمانی

8-    تفویض اختیار و واگذاری مناسب اختیارات

9-    حمایت همه جانبه مادی و معنوی پرسنل

10-  ارائه خدمات درمانی مطلوب با حضور بموقع پرسنل درمانی ( پزشک ، پرستار و ....)

11- حذف ارتباط مالی غیرقانونی بین پزشکان متخصص و بیماران

12-اجرای برنامه مناسب نظارتی و کنترل عملکرد مراکز و مؤسسات

13-واگذاری مناسب خدمات درمانی و جانبی

14- ایجاد تشکیلات مناسب پرسنلی برای بیمارستانها

15- ارتقاء فرآیندهای جاری پشتیبانی

16-  بهسازی فضای فیزیکی بخشهای درمانی بیماران خاص

17-جلوگیری از ارجاعات بیمورد بیماران در سطوح اولیه به بالاتر

18-  تهیه پروتزها و تجهیزات مصرفی بیماران از طریق از سازمانهای بیمه گر

19-  آموزش مداوم و ارتقاء سطح علمی پرسنل در ارتباط با نیاز های درمانی

20-رسیدگی مناسب به شکایات و نیازمندی های مراجعین بطور صحیح و سریع

21-  برنامه ریزی مناسب و ایجاد آمادگی لازم برای حوادث غیرمترقبه

22-افزایش رضایتمندی مردم از خدمات درمانی ارائه شده

23-افزایش رضایتمندی پرسنل

24-تامین کلیه اقلام دارویی مورد نیاز بیماران در بیمارستان

25-جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه پراکنده در بیمارستانها

26- بررسی تاثیر رضایتمندی عملکرد سرپرستاران بر رضایتمندی پرسنل پرستاری

27-  آمادگی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مارندران در برابر بلایا (از بعد امنیت و ... )

28-مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده سازمان بیمه گر پایه

29- بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز درمانی و بیمارستان ها

30- بررسی وضعیت ارجاع بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی

 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اولويتهاي پژوهشي معاونت درمان درسال1389

1)     ارزیابي تاثير سياستهاي سلامت بر پيامدهاي بالینی

2)     ارزيابيهاي مرتبط با فرهنگ سازماني،

·        فرهنگ ايمني

·        فرهنگ كيفيت

·        باورها و نگرش كاركنان از وضعيت موجود

·        مديريت سازمان

3)     مطالعات مربوط به ارزيابي تكنولوزيهاي سلامت Health Technology Assessment

4)     بررسي هزينه اثر بخشي مراقبتهاي درماني

5)     پژوهشهاي مربوط به ميزان صحيح مستندسازي پرونده هاي بيمارستاني ( توسط پزشك ، پرستار ، دستياران و......)

6)     تعيين ميزان بروز و شيوع عفونتهاي بيمارستاني ( به تفكيك بخشها)

7)     تاثير اقدامات مربوط به كنترل عفونتهاي بيمارستاني بر ميزان بروز اين نوع از عفونتها

8)     تهيه استانداردهاي مربوط به فرايند كار در اورژانس و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

9)     مقايسه روشهاي درماني كه پژوهشهای گذشته در باره آن ، نتيجه گيري قطعي را به دست نياورده است

10)تهيه استانداردهاي عملكردي ، براي مراقبتهاي مختلف سلامت و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

11)اندازه گيري زمان انتظار براي فرايندهاي مختلف و مطابقت آن با استانداردها

12) مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه خطاهاي پزشكي

13)مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه ارزيابي خطر

14)سوق دادن مميزي هاي باليني كه قابليت تبديل به طرحهاي پژوهشي را دارند به سمت پژوهش

15)مطالعاتknowledge-Attitude-Practice (KAP) در زمينه خطاهاي پزشكي ، ايمني بيمار ، حاكميت باليني

16) تاثير تكنولوژيهاي نوين نظير Computer provider order entry   ((CPOE و ‍(CDSS) Clinical Decision Support System  در جهت كمك به ارتقاي كيفيت خدمات باليني و كاهش خطاهاي پزشكي

17) ميزان رضايتمندي ذينفعان از تعرفه هاي مصوب

18)تاثير راه حلها و عملكردهاي ايمني ارائه شده بر ارتقاي كيفيت و ايمني

19)تعيين ريسك فاكتورهاي تهديد كننده سلامت ( جديد) با استفاده از مطالعات مورد شاهدي ، با استفاده از اطلاعات پرونده هاي بيمارستاني كه به درستي مستند سازي شده اند

20)تاير مستندسازيها بر كاهش دعواهاي حقوقي

21) مطالعات مداخله اي مربوط به افزايش دانش درحوزه هاي حاكميت باليني ، ايمني بيمار ، خطاهاي پزشكي و .........

22)سنجش عملكردهاي رايج دربخشهاي جراحي و مطابقت آن با چك ليست جراحي ايمني

23)تعيين بروز حوادث جانبي مرتبط با مداخلات طبي گوناگون

24)مطالعات مربوط به بروز عفونتهاي بيمارستاني

25)ميزان به كارگيري منشور حقوق بيمار در بيمارستانهاي مختلف

الف) كمي كردن آيتمهاي منشور حقوق بيمار در جهت اندازه گيري كمی

ب)اندازه گيري ميزان به كارگيري منشور

پ)ميزان آگاهي كاركنان از منشور

ت)ميزان آگاهي گيرندگان خدمت از منشور

ث)ميزان آگاهي مديران از منشور

ج) نگرش كاركنان نسبت به منشور

چ)نگرش مديران نسبت به منشور

ح)تعيين شاخصهاي مربوط به مسئوليت بيماران ( با استفده از جستجو درمتون ) و تعيين نگرش بيماران و کارکنان نسبت به اين مسئوليتها

26) مطالعات مربوط به ‍cost minimization analysis  براي آلترناتيوهاي درماني كه پيامد يكساني دارند

27) مطالعات مربوط به ‍cost effective analysis  براي آلترناتيوهاي درماني كه پيامد مختلفي دارند

28) مطالعات مربوط به cost utility analysis  ، با در نظر گرفتن كيفيت سالهاي زندگي

1394/07/12
Powered by DorsaPortal