معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شاخص های عملکردی

شاخص های عملکردی

1-    تعدادتخت بیمارستان به جمعیت استان
 
2-    نسبت تخت ویژه به جمعیت استان
 
3-نسبت تخت سوختگی به جمعیت استان
 
4-نسبت تخت روانی به جمعیت استان
 
5- نسبت مدیران تحصیل کرده مدیریت بیمارستانی به کل مدیران بیمارستان
 
6- نسبت نیروی انسانی به تخت بیمارستان
 
7-نرم نیروی فنی به تخت
 
8-نسبت هزینه تخت روز کل
 
9-نسبت هزینه تخت روز بستری
 
10-نسبت درآمد به تخت روز کل
 
11-نسبت درآمد به تخت روز بستری
1394/07/12
Powered by DorsaPortal