معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
برنامه های واحد هماهنگي امور بيمارستانها در سال1390 طبق برنامه استراتژیک

برنامه های واحد هماهنگي امور بيمارستانها در سال1390 طبق برنامه استراتژیک

1- بازدید نظارتی ازمراکز تابعه دانشگاه
 
2-  راه اندازی بخشهای ویژه جدیدالاحداث ودردست تاسیس درسال 90
 
3- اخذ مجوزهای قانونی بخش های بستری وپاراکلنیکی جدیدالاحداث
 
4- تعویض وتمدیدپروانه های قانونی مراکز تابعه واعلام به سازمانهای بیمه گر
 
5- ایجادواخذ ردیفهای تخصصی مورد نیازمراکز تابعه دانشگاه وتکمیل فرم ارزیابی
 
6- نظارت برفعالیت پزشکان تمام وقت جغرافیایی مشمولK2واعلام به سازمانهای بیمه گرومراکز آموزشی مربوطه وارسال آخرین احکام حقوقی
 
7-آموزش کارشناسان اموربیمارستانهاوسایر گروه ها درواحدهای تابعه(دستورالعمل ،قوانین ومقررات)
 
8- اصلاح نقشه های پیشنهادی بیمارستان وبخش های بیمارستانی جدید الاحداث وبهینه سازی فضای ساختمانی موجود مراکز تابعه
 
9- تجهیز بخش های بستری و سرپایی بیمارستانهای دولتی
 
10- تشکیل کمیته راهبری ارتقای اورژانس درمراکز دولتی تابعه
 
11- راه اندازی بخش VIP درمراکزدولتی تابعه
 
12- اعلام نظریه درجذب نیروی های جدید اعم از قراداد کارمعین وطرحی به معاونت توسعه دانشگاه
1394/07/12
Powered by DorsaPortal