معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
تعرفه خدمات دندانپزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست ضرایب تعرفه خدمات دندانپزشکی دربخش دولتی:

ضریب تعرفه دندانپزشکی (۱۳۹1)دربخش دولتی معادل 230۰ریال خواهد بود.

حق ویزیت دندانپزشکان عمومی ،برابر ویزیت پزشکان عمومی در مراکز دولتی وبیمارستانها مبلغ 44000ریال خواهد بود.

حق ویزیت دندانپزشکان متخصص ،برابر پزشکان متخصص سایر رده های علمی در مراکز دولتی وبیمارستانهامبلغ 53000ریال خواهد بود.

= معاینه روتین و در صورت لزوم تجویز دارو ، معادل ویزیت محاسبه می گردد

= تشخیص و طرح درمان اولیه ، معادل ۱۰ واحد دندانپزشکی محاسبه می گردد

خدمات جراحی

واحد دندانپزشکی((k

1- بیرون آوردن یک دندان قدامی

15

2- بیرون آوردن یک دندان خلفی

20

3- بیرون آوردن دندان عقل معمولی

50

4- درآوردن دندان های نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم

100

5- جراحی دندان نهفته و ریشه باقیمانده در استخوان

250

6- درمان استئیت ( درای ساکت )

10

7- سیم بندی دندان ها با آرچ وایر

200

8- باز کردن آبسه دهان

20

9-آلوئوپلاستی 4/1 دهان

150

10- فرنکتومی

100

11- جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان

250

12- برداشتن تومورهای نسج نرم

100

13- عمیق کردن وستیول 4/1دهان

200

14- درمان شکستگی فک به روش جراحی باز

300

15- جا انداختن دررفتگی مفصل

50

16- استئوتومی

300

خدمات پریو

واحد دندانپزشکی

1- جرمگیری بالای لثه هر فک

20

2- جرمگیری زیر لثه هر فک

40

3- بروساژ هر فک

10

4- ژنژیوکتومی 2/1 فک

200

5- فلاپ 2/1 فک

200

6- پیوند لثه

300

 

 

خدمات روت کانال تراپی

واحد دندانپزشکی

1- پولپوتومی ( پر کردن تاج جداگانه محاسبه می گردد )

80

2- پولپکتومی هر ریشه ( درمان تاج جداگانه محاسبه

می گردد )

100

3- رزکسیون اپیکال ( درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه

می گردد )

100

خدمات ترمیمی

واحد دندانپزشکی

1- پر کردن حفره یک سطحی با آمالگام

50

2- پر کردن حفره دو سطحی با آمالگام

60

3- پر کردن حفره سه سطحی با آمالگام

70

4- اچ جهت کامپوزیت سلف کیور

(70- 60- 50)+10

5- اچ جهت کامپوزیت لایت کیور

(70- 60- 50)+20

6- پین داخل عاجی به ازای هر پین

10

7- پین داخل ریشه به ازای هر پین

20

خدمات ارتودنسی

واحد دندانپزشکی

1- پلاک ارتودنسی برای ناهنجاری دندانی هر فک

400

2- دستگاه ارتودنسی با پیچ ارتودنسی هر فک

600

3- دستگاههای عادت شکن

200

خدمات پروتز

واحد دندانپزشکی

1- دست دندان

1000

2- نیم دست دندان

600

3- پلاک کرم کبالت

600

4- پارسیل اکریلی تا پنج دندان

200

5- پارسیل اکریلی برای هر دندان اضافه

10

6- تعمیر پروتز شکسته ( اجرت دندانپزشک )

30

7- ریلاین ( اجرت دندانپزشک )

80

8- کرون فلزی و سرامیک هر واحد ( اجرت دندانپزشک )

300

9- پست ریختگی ( اجرت دندانپزشک )

100

10- اینله وانله ( اجرت دندانپزشک )

200

11- مریلند ( اجرت دندانپزشک )

300

12- نایت گارد دو فک ( اجرت دندانپزشک ) 

100

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدمات دندانپزشکی اطفال

واحد دندانپزشکی

1- اسپیس مینتینر متحرک

200

2- اسپیس مینتینر ثابت ( sm ثابت )

300

3- کرون ss

100

4- فلوراید تراپی هر فک

20

5- فیشور سیلنت هر دندان

20

v     سایر درمانها برای اطفال 20% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرفه خدمات لابراتوار

دست دندان

واحد دندانپزشکی

1- ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی

40

2- ریختن قالب اصلی وچیدن دندان ها

60

3- پختن وپرداخت نهایی

40

پارسیل متحرک فلزی

واحد دندانپزشکی

1- ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی بامواد مصرفی

20

2-ریختن قالب نهایی وساختن اسکلت فلزی با چیدن دندان ها جهت امتحان

40

3- پختن وپرداخت نهایی

20

پارسیل متحرک اکریلیک

واحد دندانپزشکی

1-     تاحداکثر 5دندان (برای هر دندان اضافی10واحد اضافه می شود)

50

2-     تعمیر پروتز شکسته

20

3-ریلاین هر دوفک

40

4-     نایت گارد هر فک

50
توضیحات

v     سایر درمانها برای اطفال 20% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

v    تعرفه فوق شامل اجرت دندانپزشک و لابراتواربوده و بهاء مواد و وسایل مصرفی برای دندانپزشک ولابراتور جداگانه محاسبه می گردد.

v    کمک دندانپزشکان تجربی دارای مجوز فعالیت متعبراز وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در حد شرح وظایف 50% تعرفع فوق را دریافت می کنند.

v     متخصصین در درمانهای مربوط به رشته تخصصی خود 50% اضافه دریافت می کنند.

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal