معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
شاخص هاي عملكردي

شاخص های عملکردی

1)     تعداد کل مراجعین به اورژانس

2)     تعداد کل ویزیت اورژانس

3)     درصد تریاژ انجام شده به تفکیک سطوح پنجگانه آن

4)     تعداد مراجعین آورده شده توسط EMS

5)     تعداد مراجعین ارجاع شده از سایر مراکز

6)      تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه

7)     تعداد موارد ترخیص با رضایت شخصی

8)     تعداد موارد بستری در بخشهای

9)     تعداد موارد بستری در بخشهای ویژه

10) تعداد بیماران اعزامی اورژانس

11) تعداد موارد فوت در 24 ساعت اول

12) تعداد موارد فوت بعد 24 ساعت

13) درصد رضایتمندی بیماران از بخش اورژانس

14) درصد رضایتمندی پرسنل بیمارستان

15) متوسط زمان دسترسی بیمار بستری به پزشک و پرستار

16) تعداد آزمایشات یا گرافی انجام شده بازای یک بیمار

17) نسبت پرستار کارشناس و سایر گروههای درمانی بازای هر تخت اورژانس

18) میزان موارد CPR موفق در یک دوره زمانی

19) میزان شکوائیه بیماران به کل مراجعین اورژانس و . . .

1394/07/12
Powered by DorsaPortal