معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
عملكردواحداورژانس درسال1389

عملکرد واحد اورژانس در سال 1389

1)     تشکیل کمیته راهبری ارتقاء اورژانس دانشگاه

2)     صدور ابلاغ کمیته راهبری ارتقاء اورژانس و ارسال دستورالعملهای وزارتی جهت اعضاء هیئت رئیسه

3)     تدوین برنامه عملیاتی ارتقاء اورژانس در درمان

4)     ابلاغ دستورالعمل به کلیه واحدهای تابعه مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء اورژانس بیمارستانی

5)     ابلاغ دستورالعمل کمیته تعیین تکلیف Bed Manager به کلیه واحدهای تابعه

6)      ابلاغ دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 13 ( پزشک آنکال )

7) هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه و تشکیل کمیته آموزشی تریاژ بر اساس آموزش تریاژ معاونت درمان وزارت متبوعه و پیشنهاد اولویت های آموزشی و تشکیل 5 گروه آموزشی در مراکز تابعه در خصوص آموزشهای اورژانس

8) هماهنگی با معاونت توسعه منابع دانشگاه در خصوص اصلاح ساختار فیزیکی اورژانسهای بیمارستانی و اخذ اطلاعات اولیه نقشه و پیشنهادات تخصصی جهت اصلاح ساختار فیزیکی اورژانس در جهت ارتقاء اورژانس : 4 جلسه ( رازی قائمشهر ، امام خمینی (ره) ساری ، بوعلی سینا ساری ، شهید رجائی تنکابن )

9) هماهنگی با معاونت توسعه منابع دانشگاه در خصوص تعیین وضعیت موجود و استاندارد نیروی انسانی ( پزشک ، پرستار ، کمک بهیار ، خدمات ، منشی ) اورژانس با فرمولهای استاندارد و بومی سازی شاخصهای نیروی انسانی بر حسب بار مراجعه اورژانس و پیگیری در خصوص پیشنهاد تشکیلات مصوب اورژانس بیمارستانی . ( 4 جلسه )

10) هماهنگی با واحد تجهیزات پزشکی و اخذ اطلاعات تجهیزات اورژانس بر اساس دستورالعملها ، ضوابط ارزشیابی و کمبود تجهیزات پزشکی مورد نیاز و خرید تجهیزات و اولویت بندی تجهیزات بهواحدهای تحت پوشش . بازدید از اورژانس کلیه مراکز و تهیه لیست تجهیزات و تحویلی به کلیه مراکز در سال 89

11) پیشنهادات ایجاد انگیزه جهت پرسنل شاغل در بخش اورژانس بر اساس دستورالعمل هیئت عالی نظارت و هیات امناء دانشگاه

12) هماهنگی با واحد HIS و پیشنهاد تشکیل پرونده مستقل اورژانس و بازدید از اورژانسهای سایر دانشگاهها ( 3 جلسه )

13) بازدید گروه کارشناسی اورژانس بیمارستانی معاونت درمان از 12 مرکز و تعیین وضعیت موجود از جمله ساختار فضای فیزیکی ، تجهیزات ، گردش کار ، نیروی انسانی و ارائه راهکارهای لازم جهت حل معضلات اورژانس

14) تشکیل مستمر کمیته ارتقاء اورژانس در حوزه معاونت درمان بر اساس برنامه زمانبندی و پیگیری مصوبات کمیته فوق الذکر ( 15 جلسه )

15)  تشکیل اداره اورژانس بیمارستانی با حضور کارشناسان مطلع و خبره

1394/07/12
Powered by DorsaPortal