معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
برنامه های واحد اورژانس در سال 1390 طبق برنامه استرتژیک

برنامه های واحد اورژانس در سال 1390 طبق برنامه استرتژیک

 

1)     راه اندازی کمیته راهبری ارتقاء اورژانس بیمارستانی دانشگاه

2)     راه اندازی کمیته تعیین تکلیف بیماران

3)     تعیین Bed Manager در هر بیمارستان

4)     استقرار پزشک مقیم ( تمام وقت در اورژانس )

5)     استانداردسازی فضای فیزیکی و تجهیزات

6)      استقرار واحدهای پاراکلینیکی اورژانس بصورت مستقل بر اساس بار مراجعه

7)     ساماندهی سیستم آنکالی

8)     آموزش کارکنان جهت برخورد مناسب با مراجعین

9)     متناسب سازی پرسنل اورژانس

10) ایجاد انگیزه پزشکان و کارکنان

11) ارتقاء وضعیت رفاهی اورژانس

12) ایجاد بخش شبیه سازی شده استاندارد اورژانس در مرکز آموزشی

13) توسعه دوره های آموزشی ویژه فوریتها

14) آموزش رسانه ای مردم در مورد شیوه استفاده از اورژانس

15) الزام E.M.S در توزیع مناسب بیماران بین بیمارستانهای مشخص

16) اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی برای بخش خصوصی

17) اجرای سیاست های حمایتی در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی

18) ارائه خدمات اورژانس توسط E.M.S در محل

19) استقرار نظام پیگیری نتایج درمان پس از ترخیص

20) سنجش خطاهای پزشکی و عوارض قابل پیش بینی

21) استقرار نظام پیگیری نتایج درمان پس از ترخیص

22) ارتقاء فرآیند اجرای دستورالعمل های ضوابط ارزشیابی اورژانس ( شاخص های کیفی اورژانس )

23) فعال سازی و ارتقاء کمیته ADR

1394/07/12
Powered by DorsaPortal