معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
مدیرنظارت واعتباربخشی

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

دكتر رضا آگاه CV

  مدير نظارت و اعتبار بخشي امور درمان                                                     

پزشك و مسئول مركز بهداشتي درماني حسن كيف كلاردشت (شهرستان چالوس):1374-1380

مدير شبكه و ريئس مركز بهداشت شهرستان چالوس:1380-1385

عضو هيئت مديره و دادستان نظام پزشكي شهرستان چالوس:1384-1385

مدير گروه گسترش شبكه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران :1385

مدير گروه سلامت خانواده و معاون اجرائي معاونت بهداشتي مازندران:1386-1389

قائم مقام مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري :1389-1391

مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران : ازسال 1391 تا 1395

1397/10/06
Powered by DorsaPortal