معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اساس نامه پايش اقتصاد سلامت

پايش اقتصاد درمان معاونت درمان

مقدمه: تامين بهداشت و درمان يكى از نيازهاى اساسى و حياتى هر جامعه بوده و از جمله عواملى است كه نقصان آن يكى از نقاط ضعف دولت ها تلقى شده و سبب نارضايتى وسيع اجتماعى مى شود.

يكي از مسائل مورد توجه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، منابع مالي بخش درمان است. در ايران بيش از 5 درصد توليد ناخالص ملي و 105 درصد هزينه هاي دولت به اين بخش اختصاص يافته است . بيمارستان ها به عنوان بزرگترين و پر هزينه ترين واحد عملياتي نظام درمان از اهميت ويژه اي برخوردارند و تقريباً حدود8050 درصد هزينه كل بهداشت و درمان را به خود اختصاص داده اند.

علي رغم منابع اختصاص يافته به بخش درمان و بيمارستان ها، شكاف چشمگيري بين رشد منابع قابل دسترس و منابع مورد نياز بخش درمان وجود دارد. اين مسئله ضرورت استفاده مؤثرتر از منابع موجود و ايجاد منابع تازه از طريق استفاده از الگوهاي تخصيص منابع را مشخص مي سازد.

علم اقتصاد چارچوبي براي تخصيص منابع كمياب جهت مصرف حال و آينده در راستاي افزايش رفاه مصرف كنندگان ارائه مي كند و اقتصاد سلامت در مورد پيامد هاي تخصيص منابع در مراقبتهاي سلامت بحث مي كند . سه نقش مهم علم اقتصاد در زمينه موضوعات سلامت عبارتند بودند از توصيف ، توضيح و ارزشيابي كه معمولا بصورت جداگانه بررسي نميشوند . توصيف شامل شناسايي ، تعريف و اندازه‏گيري پديده مورد نظرمي باشد . توضيح شامل اجراي تحليل بصورت علت _ اثر مي باشد و ارزشيابي بصورت قضاوت يا رتبه بندي انواع پديده هاي جانشين مي باشد . همچنين گفته شد كه كنش اقتصادي ، كاربرد منابع در دسترس و در جهت بهره برداري اقتصادي است و با كنشي كه داراي جهت اقتصادي است متفاوت است .

هدف نهايي توسعه اقتصادي ، همانا توسعه انساني است كه مستلزم برنامه هاي چند بخشي با هدف بهبود رفاه مردم است و در اين ارتباط شاخه هايي از اقتصاد مثل اقتصاد آموزش و اقتصاد سلامت از اهميت زيادي برخوردار شده اند .

لذا رويكرد اقتصادي در سطح بيمارستان هاي دولتي استان و دانشگاه علوم پزشكي مازندران ضروري ميباشد .

پايش اقتصاد درمان در بيمارستانهاي تابعه باشناسايي فرايند معيوب درحوزه هاي مختلف مالي وسايرامورات مرتبط كمك به اصلاح اموربيمارستانها وعدم پرت منابع مالي ودرنهايت انجام رسالت اصلي بيمارستانها درحوزه درمان خواهد شد

پايش اقنصاد درمان سعي داردموضوعاتي چون:

1- ايجادرويكرد اقتصادي دربيمارستانها

2- اصلاع نگاه روسا ومديران دراداره امور بيمارستانها با ايجادرويكرداقتصادي

3- بررسي نحوه هزينه كردمنابع مالي دربيمارستانها

4- بررسي نحوه محاسبه هزينه هاي بيمارستاني

5- بررسي عملكرداجراي دستورالعمل ماده 92

6- بررسي رونددقيق نظام كارانه

7- بررسي اجراي دقيق برنامه تمام وقتي پزشكان

8- بررسي نقش HIS دركنترل ونظارت برفعاليت واحدهاي مختلف بيمارستانها

9- بررسي دقيق شاخصهاي بيمارستاني وتاثيرآن برافزايش كارايي بيمارستانها

10- بررسي دقيق ترفرايندهاي مرتبط باحوزه بيمه وتعرفه

11- نظارت براجراي دقيق تعرفه هاي مصوب

12-

باذكرمواردفوق وسايرموارد ديگرلزوم شكل گيري پايشهايي كاملاً دقيق ونظام مند با بهره گيري ازخروجيهاي مناسب دراين خصوص مي توانددراصلاح و بهبود امورات بيمارستانها وهمچنين مقايسه عملكردآنان كمك نمايد

1394/07/12
Powered by DorsaPortal