معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
دستاوردهاي شش ماهه برنامه تحول نظام سلامت

دستاوردهاي شش ماهه برنامه تحول نظام سلامت

به عنايت به گذشت بيش از شش ماه از اجراي برنامه تحول نظام سلامت و تلاش جهت افزايش رضايت مندي بيماران ، كاهش سهم مردم از هزينه هاي درماني ،افزايش سطح دسترسي بيماران به پزشكان متخصص و ارتقاء شاخص هاي سلامت ، اقدامات و دستاوردهاي ذيل گوشه اي از زحماتي است كه توسط همكاران شريف بيمارستان ها، مراكز آموزشي درماني و تلاشگران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران به انجام رسيده است .

1- بعد از اجراي برنامه كاهش ميزان پرداختي بيماران ، سهم مردم از 35 درصد هزينه هاي بستري به 5درصد تقليل يافت . همچنين بيمارستان هاي تابعه مكلف گرديدند كه كليه نيازهاي درماني و داروئي، تجهيزات و لوازم مصرفي، انجام كليه اقدامات تشخيصي و ارجاع به مراكز ديگر در صورت نياز، را خود تامين نمايند و از محول نمودن تهيه آن به همراهان بيمار منع گرديدند. به همين لحاظ بعد از اجراي برنامه، پوشش خدمات تشخيصي درماني بيمارستان هاي تابعه با رشد 1200 در صدي همراه بوده است.

2- در اجراي برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، با پوشش و بكارگيري 30 پزشك متخصص در بيمارستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته استان سطح دسترسي مردم به خدمات درماني افزايش پافته است.

3- در اجراي برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم ،با مشاركت 153 پزشك متخصص و فوق تخصص (15 نفر عضو هيات علمي و 138 متخصص غير هيات علمي) و حضور 24 ساعته متخصصين محترم در رشته هاي مختلف اعم از جراحي مغز و اعصاب ، ارتوپدي ، جراحي عمومي ، زنان و زايمان ، داخلي ، بيهوشي و... در بيمارستان هاي تابعه، خدمات به هنگام به بيماران مراكز درماني ارائه مي نمايد.

4- با اجراي برنامه ترويج زايمان طبيعي از نيمه دوم ارديبهشت ماه جاري، شاخص هاي سلامت مادر و نوزاد با كاهش 11 درصدي سزارين و به همين نسبت افزايش زايمان طبيعي در مراكز تابعه بهبود داشته است.

5- استقرار برنامه ارتقاءكيفيت خدمات ويزيت دربيمارستانها وكلينيك هاي ويژه تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران،ثبت اطلاعات وعملكردپزشكان مشمول برنامه در سامانه هاي مربوطه ،نظارت بر اجراي استانداردها واهداف برنامه مذكور از سوي پزشكان محترم ،پرداخت مبالغ تشويقي پزشكان مشمول برنامه ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت،پيگيري تخلفات مراكز درخصوص عدم رعايت استانداردهاي برنامه.

6- در ارتقاء كيفيت هتلينگ بيمارستان ها، بهينه سازي سيستم گرمايشي و سرمايشي ،رنگ آميزي و زيباسازي بخش ها و اتاق هاي بستري، بهسازي سرويس هاي بهداشتي، تعويض تخت هاي فرسوده، تامين ملحفه و پتوي مناسب و ....در دستور كار دانشگاه قرارگرفت كه در حال حاضر ادامه دارد.

7- ابلاغ واجراي كتاب ارزشهاي نسبي خدمات در كليه مراكز دولتي وخصوصي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران،ارائه آموزشي هاي لازم به مراكز دولتي وخصوص در راستاي اجراي دقيق دستورالعمل هاي كتاب مذكور،تشكيل جلسه هم انديشي وآموزشي بامعاونين درمان شبكه هاي بهداشت ودرمان تابعه درخصوص اجراي كتاب ارزش نسبي .

8- برگزاري بيش از1520 جلسه در اركان و سطوح مختلف ، جهت اجراي برنامه تحول نظام سلامت:

(ستاد اجرايي دانشگاه با 27جلسه ، كميته هاي فني و كارگروههاي كارشناسي معاونت درمان با180 جلسه ، شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستان ها با1313جلسه).

9- انجام بيش از 2194 بازديد جهت نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول نظام سلامت در سطوح مختلف ، دانشگاه: (رئيس محترم دانشگاه ، اعضاي محترم هئيت رئيسه و كارشناسان معاونت درمان با 324 بازديد نظارتي) شبكه بهداشت و درمان شهرستان و بيمارستانها با1870 نظارت ).

** قابل توجه اينكه با اجراي برنامه هاي فوق الاشاره بر اساس مطالعه انجام شده در بيمارستان هاي تابعه در مجموع رضايتمندي بيماران بستري در شش ماهه اول سال جاري با افزايش 12 درصدي نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل به 87 درصد رسيده است.

1394/07/12
Powered by DorsaPortal