معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظايف اداره امورآزمايشگاهها

شرح وظايف اداره امور آزمايشگاهها :

1-بازرسي از آزمايشگاهها اعم از دولتي ، غيردولتي ، بيمارستان ، درمانگاه ، مراكز جراحي محدود

2-هماهنگي با آزمايشگاه هاي سطح استان جهت اعمال اجراي دوره اي نمونه هاي كنترل كيفي خارجي ارسال شده آزمايشگاه مرجع سلامت 

3-هماهنگي با سازمانهاي درون بخشي جهت اعمال نظارت

4-رسيدگي به شكايات و دريافت شكواييه از سوي مراجعين به آزمايشگاههاي تحت پوشش

5-تذكرات شفاهي و ‌كتبي لازم به مسئولين فني آزمايشگاهها

6-جمع آوري مدارك جهت طرح در كميسيون قانوني ماده 20 آزمايشگاهها

 7-بررسي و اقدام درخواستها جهت  صدور پروانه هاي تأسيس ومسئوليت فني آزمايشگاهها

8-پاسخ به استعلام دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و ايران
9-برگزاري دوره هاي آموزش استانداردسازي

10-صدور حكم مسئوليت فني موقت جهت آزمايشگاههاي خصوصي

11-بازديد اوليه از مكانهاي پيشنهادي جهت تأسيس آزمايشگاه

12-بررسي نقشه پيشنهادي آزمايشگاه

13-بازديد نهايي از آزمايشگاههاي درحال تاسيس

-14ارزشيابي بيمارستانهاي تحت پوشش

15-برنامه ريزي جهت نيازهاي آزمايشگاه هاي دولتي تحت پوشش از نظر پرسنل فني

16-هماهنگي لازم با مسئولين بيمارستان هاي تابعه جهت تامين نيروي فني آزمايشگاهها

17-بازديد از شبكه هاي استاني جهت پايش كارشناسان ناظر

18-برنامه ريزي و تعيين محل خدمت پرسنل طرحي ، رسمي و هماهنگي جهت جابجايي (انتقال ، ماموريت)

19-مكاتبه با آزمايشگاههاي خصوصي جهت ارسال مدارك پرسنل فني وضبط در پرونده مربوطه

20-برنامه ريزي و  اجراي سياست هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمايشگاهها

21-تشكيل گروه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف واستفاده از اساتيد مجرب هر رشته

22-تهيه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها (جزوات وCD ها ) و ارسال به آزمايشگاه هاي تابعه  

شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاهي

1- همكاري در استقرار نظام تضمين كيفيت در آزمايشگاه ها

2- ارائه خدمات جهت مديريت و ايجاد توانمندسازي آزمايشات مرتبط با بيماري هاي واگير و غير واگير

3- ايجاد توانمندي جهت مواجهه با شرايط بحراني

4-   تهيه و ارسال نمونه هاي مجهول براي بخشهاي گوناگون آزمايشگاه ها ، و پيگيري و ارزيابي  گزارشات حاصله

5- تهيه بسته هاي آموزشي (جزوات ، CD و دستورالعمل هاي فني) و ارسال به آزمايشگاههاي تابعه

6-مديريت اطلاعات آزمايشگاهي

7- ارزيابي و سنجش مهارت حرفه اي كاركنان آزمايشگاه هاي تحت پوشش

8- برگزاري كارگاهها ، دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز

9- پايش و اطمينان از كيفيت كيت ها،فراورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي

10- راهبري خدمات آزمايشگاهي مرتبط با برنامه هاي كشوري

11- ارايه خدمات تشخيصي در همه گيري و شرايط بحران

12-آموزش و نظارت بر اجراي صحيح اصول ايمني و استاندارد سازي مراكز تحت پوشش

13-ارايه مشاوره علمي به آزمايشگاه ها به صورت حضوري و غير حضوري

14-تهيه ، طبقه بندي و ارايه اطلاعات به مراجع ذيربط

15- اجرا و يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي

16-انجام تست هاي تخصصي و فوق تخصصي آزمايشگاهي
17-
فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگير و ارائه خدمات از طريق ايجاد توانمندي، مديريت و يا انجام آزمايشهاي مرتبط با اين بيماري ها

18- فعاليت بعنوان آزمايشگاه مرجع در برنامه ها

 
  • شرج وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاهي
          


    شرح وظايف كارشناس ناظر امور آزمايشگاههاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستانها(رابطين آزمايشگاهها

1-نظارت(پايش ,مميزي) بر امور آزمايشگاههاي مراكز بيمارستاني، درمانگاهي ،و آزمايشگاههاي بخش خصوصي و دولتي و ارائه پس خوراند به امور آزمايشگاههاي دانشگاه. 
2- نظارت بر حسن اجراي مقررات و ضوابط وزارت تابعه توسط آزمايشگاههاي تشخيص طبي(دولتي,غير دولتي ,خصوصي) و شركتهاي توزيع كننده كيت و مواد مصرفي آزمايشگاه.
3-برنامه ريزي و انجام بازديدهاي مستمر و كارشناسي آزمايشگاهي از نظر دارا بودن شرايط استاندارد و رعايت اصول فني.

4-بررسي و رسيدگي به شكايات مطروحه از طرف بيماران  پزشكان  موسسات دولتي و خصوصي جهت مسائل مربوط به آزمايشگاههاي تابعه شهرستان

5-همكاري با مديريت امور آزمايشگاههاي دانشگاه در خصوص مسائل مربوط به آزمايشگاهها.
6-
 تشكيل كلاسهاي كنترل كيفي در جهت بهبود ارتقاء كيفي و بنيه علمي و عملي آزمايشگاهها به صورت كارگاهي يا جلسات آموزشي. 
7-رسيدگي اوليه نسبت به درخواستهاي متقاضيان اخذ پروانه تاسيس و مسئول فني آزمايشگاه در سطح شبكه بر اساس دستورالعمل وزارت تابعه.

8- بازديد از بيمارستانها(دولتي,خصوصي)بر اساس چك ليست اعتبار بخشي بيمارستاني.
9-مشاهده و ارزيابي محل آزمايشگاههاي جديدالتاسيس و يا تغيير مكان داده از نظر دارا بودن شرايط و ضوابط منطبق با استانداردهاي مصوب
.

10-بررسي شرايط قبول مسئول فني موقت براي آزمايشگاهها و نظارت بر حضور آنها.

11--نظارت بر نحوه انتخاب و پايش عملكرد ازمايشگاههاي ارجاع.

12-بررسي و نظارت بر وضعيت استقرار نظام تحول سلامت در آزمايشگاههاي مراكز آموزشي/بيمارستاني.

13- نظارت بر تامين ايمني كاركنان در برابر مخاطرات فيزيكي, شيميايي و بيولوژيك.

14-نظارت بر فعاليتهاي فبل از انجام ازمايش شامل پذيرش و جمع اوري و اماده سازي و انتقال نمونه

15-نظارت بر رعايت و اجراي اصول مستندسازي در ازمايشگاه شامل تدوين مدارك و نگهداري سوابق.

16-اطمينان از فراهم بودن تجهيزات با توجه به انواع ازمايشها و طيف خدمات ارائه شده در ازمايشگاهها.

1394/09/11
Powered by DorsaPortal