معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
معرفي اداره


 
معرفي اداره :
اداره امور آزمايشگاههاي استان مازندران زيرمجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران است و كليه امور جاري تعداد 163 آزمايشگاه تشخيص طبي استان (23 آزمايشگاه بيمارستان دولتي، 6 آزمايشگاه بيمارستان خصوصي، 5 آزمايشگاه بيمارستان تامين اجتماعي،124 آزمايشگاه خصوصي، 5 آزمايشگاه در غالب شركت تعاوني) را تحت پوشش نظارتي خود دارد.
 ساختار اصلي واحد اداره امور آزمايشگاهها از دو بخش
" اداري امور آزمايشگاهها و بخش فني آزمايشگاه مرجع " تشكيل شده است.

 
رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي است كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد ، در اين راستا  17كارشناس ناظر امور آزمايشگاههاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستانها (رابطين شهرستانها) نيز با اين اداره همكاري دارند.  :
 
- ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق اجراي الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت

-برنامه ريزي و انجام نظارت هاي مستمر و مميزي جهت اعتبار بخشي
- توسعه خدمات آزمايشگاهي در تمامي زمينه ها 
- 
سهولت دسترسي به خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه

- رسيدگي به تخلفات آزمايشگاه ها و پي گيري موارد مطروحه
- 
پشتيباني و مشاوره در جهت خريدهاي آزمايشگاهي

- فعاليت هاي آموزشي از جمله برگزاري دوره ها و گارگاه هاي بازآموزي و كنفرانسهاي علمي 
-فعاليت هاي پژوهشي كاربردي ، و همكاري با ساير مراكز در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي 

رياست اداره امور آزمايشگاهها
 
نام و نام خانوادگي : دكتر محمد شكرزاده لموكي
سمت : رياست اداره امورآزمايشگاهها 

تحصيلات: PhD سم شناسي- عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي 
  
Email:mslamuk@yahoo.com

سوابق مديريتي:

بخشي از سوابق مديريتي دكتر محمد شكرزاده:

رئيس مركزتحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

- مدير آزمايشگاه جامع تحقيقات قطب شمال كشور

- معاون پشتيباني دانشكده دارو سازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

-معاون دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- سرپرست مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

- نماينده وزير بهداشت درمان دردانشگاه علوم پزشكي مازندران

- مشاوردفتر آلودگي آب و خاك سازمان محيط زيست كشور

- مشاورپژوهشكده محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير

-مسئول طرح گسترش مركز بهداشت شهرستان ساري

- مدير گروه سم شناسي و داروشناسي دانشكده داروسازي

  

 

روساي سابق اداره امور آزمايشگاهها
سركار خانم دكتر شمسي كلهري
جناب آقاي دكتر محمد رضا مهدوي
جناب آقاي دكتر سعيد عابديان
جناب آقاي دكتر عبدالحسين شجاع فر
جناب آقاي مهندس فريدون مهاجر
زنده ياد جناب آقاي دكتر ابراهيم روشن ضمير
 
1394/07/12
Powered by DorsaPortal