معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
كميسيون ماده 20 آزمايشگاهها
 

وظايف كميسيون ماده 20 آزمايشگاهها: 

1- تاسيس آزمايشگاه

2- افزايش بخش آزمايشگاه در موسسات پزشكي و بيمارستانها

3- واگذاري آزمايشگاه

4- فرآيند معرفي مسئول فني دائم آزمايشگاه

5- صدور پروانه هاي آزمايشگاههاي وابسته به شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني

6- كليه تخلفات آزمايشگاهها ( دعوت مسئولين فني جهت پاسخگويي )

اعضاي كميسيون ماده 20 :

-رئيس دانشگاه ( دكتر قاسم جان بابايي )

- معاون درمان دانشگاه ( دكتر عليرضا مردانشاهي )

-مدير امور آزمايشگاهها ( دكتر محمد شكرزاده )

 نماينده نظام پزشكي ( دكتر حسنعلي نيرين )

 متخصص آسيب شناسي باليني و تشريحي ( دكتر لاله واحدي)

 دكتراي علوم آزمايشگاهي ( دكتر حسن بيات )

 متخصص علوم آزمايشگاهي ( دكتر حسام محسني )

– PhD تك رشته اي ايمني شناسي ( دكتر سعيد عابديان كناري )

PhD تك رشته اي ويروس شناسي ( دكتر محمد رضا حق شناس )

– PhD تك رشته اي ژنتيك پزشكي ( دكترسيد محمد باقرهاشمي سوته )

تاريخ ، ساعت و مكان جلسات كميسيون ماده 20 سال 94

تاريخ

ساعت

مكان

 94/2/21

 13/30 الي 15

 معاونت درمان

 94/8/26

 12/30 الي 13/30

 معاونت درمان

 

 

 

  

تاريخ و ساعت جلسات كميسيون ماده 20 سال 93

تاريخ

ساعت

مكان

93/2/15

13/30 الي 15

معاونت درمان 

93/7/23

10 الي 12

 معاونت درمان 

  93/10/24

13 الي 15

 معاونت درمان 

 
 
1394/08/24
Powered by DorsaPortal