معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
كارگاه و بازآموزي

دانلود فايل

حجم فايل

تاريخ

 جامعه هدف

ارائه دهنده

عنوان سخنراني

PDF

152 KB

1393.12.14

  رابطين استان مازندران

خانم نفيسي- آزمايشگاه مرجع سلامت

 كارگاه باز آموزي نحوه ارزيابي با چك ليست عملكرد آزمايشگاه تشخيص طبي
 

Power Point

4.2MB

1394.3.6

كارشناسان فني  بخش بيوشيمي  بيمارستانهاي دولتي استان

 دكتر بيات - دكتري علوم آزمايشگاهي

كارگاه كنترل كيفي بيوشيمي 1

28.3MB 1394.5.13 كارشناسان فني بخش هماتولوژي بيمارستانهاي دولتي استان آقاي جلاليان- اداره امور آزمايشگاه ها كارگاه كنترل كيفي هماتولوژي 1
power point 1.29MB 1394.6.8
كارشناسان فني بخش بيوشيمي
بيمارستانهاي دولتي استان
دكتر بيات- دكتري علوم آزمايشگاهي كارگاه كنترل كيفي بيوشيمي2
/dorsapax/userfiles/file/darman/a.pptx 1397.12.19           كارشناسان علوم آزمايشگاهي             دكتر جباري             كارگاه كنترل كيفيت بر اساس معيار سيگما
1397/12/22
Powered by DorsaPortal