معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
تدوين- تاليف - طرح هاي تحقيقاتي

 • تدوين 3 استاندارد ملي - طي همكاري آزمايشگاه مرجع با اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  استاندارد ملي 8899
    ( ميكروب شناسي- ظروف نمونه برداري....)
   
  استاندارد ملي 4-8900  ( ميكروب شناسي- محيط كشت ....)
   
  استاندارد ملي 3-8900  ( ميكروب شناسي- محيط كشت...) 
     

  تاليف
 •  


 •  پروژه هاي تحقيقاتي مصوب اجرا شده توسط همكاران اين مركز:
 
با سمت مجري طرح تحقيقاتي
 • بررسي عوامل اتيولوژيك مرتبط با بيماري هاي قارچي سطحي جلدي در بيماران مراجعه كننده به بخش قارچ شناسي آزمايشگاه مرجع و بيمارستان بو علي سينا ساري طي يك دوره 15 ساله. كد طرح 4-93 تاريخ تصويب 3/2/1393   مجري طرح خانم پروانه افشار
 • تعيين حساسيت دارويي گونه هاي مالاسزيا بر عليه آزولها (ميكونازول،كتوكنازول،فلوكونازول)  با روش M27-A2  در مراجعين مشكوك به پيتريازيس ورسيكالر درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سينا ساري(1390 ) كد طرح H-91-57   تاريخ تصويب 26/12/91   مجري طرح خانم پروانه افشار
 • بررسي 10 ساله موارد اونيكو مايكوزيس و عوامل مرتبط با ان در بيماران مراجعه مننده به بخش قارچ شناسي آزمايشگاه مرجع و بيمارستان بوعلي ساري 1390-1380) كد طرح 4-91 تاريخ تصويب 3/3/ 1391    مجري طرح خانم پروانه افشار
 •  بررسي ميزان آفلاتوكسين  M1  و اوكراتوكسين A  در شير مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ساري كد طرح 188-89 تاريخ تصويب 18/12/89  مجريان طرح خانم پروانه افشار- آقاي دكتر محمد شكرزاده لموكي
 • بررسي شيوع مقاوت به آنتي بيوتيك ها براساس مدل طبقه بندي بين المللي بيماري ها(  ICD-10   ) در بيمارستان بوعلي سينا ساري سال 1391-1390 كد طرح 9-91 تاريخ تصويب 23/10/91  مجريان طرح خانم پروانه افشار- خانم كبيرزاده
 • ارزيابي آنتي بادي هاي ضد توكسو پلاسما در بيماران با نارسايي مزمن تحت هموديا ليز مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه الزهرا در سال 1391 كد طرح 12-91 تاريخ تصويب 7/4/1391  مجريان طرح خانم پروانه افشار- آقاي سيد حسين سيدپور
 • بررسي شيوع درماتوفيتوز در بين كشتي گيران شهر ساري و مطالعه سالن هاي كشتي از نظر آلودگي به انواع قارچها   كد طرح 31-83 تاريخ تصويب 27/3/83    مجريان طرح خانم پروانه افشار- آقاي دكتر محمد تقي هدايتي
 • تعيين گونه مالاسزيا در بيماران با ضايعات پيتريازيس ورسيكالر مراجعه كننده به بخش قارچ شناسي آزمايشگاه رفرانس كد طرح 105-84 تاريخ تصويب 12/11/84 مجريان طرح خانم پروانه افشار- خانم دكتر طاهره شكوهي
 •   مقايسه بين روش ( Calcoflur white-KoH , KoH, Chicago sky blue B6-KoH(CSB در تشخيص آزمايشگاهي عفونتهاي ناشي از قارچهاي سطحي-جلدي كد طرح14-93 تاريخ تصويب 15/11/93   مجري طرح خانم پروانه افشار
 • ارزيابي بروز فنيلكتونوريا نوزادان درطرح غربالگري نوزادان تازه متولد شده استان مازندران (92-1386)  كد طرح 13-93  تاريخ تصويب  15/11/93  مجري طرح خانم پروانه افشار
 •  

 •  
با سمت همكار اصلي طرح تحقيقاتي

    - استفاده از روشهاي زيست شناسي مولكولي مبتني بر رديابي DNA    اختصاصي جهت شناسايي مهمترين گونه هاي درماتوفيتوز در ايران كد طرح 7-83 تاريخ تصويب 24/1/83  مجري طرح دكتر محمد تقي هدايتي- همكار طرح خانم پروانه افشار

   - مقايسه الگوي الكتروفورتيك كانديدا آلبيكانس و كانديدا تروپيكاليس پاتوژن و فلور نرمال كد طرح 33-80 تاريخ تصويب 3/11/1380  مجري طرح دكتر محمد تقي هدايتي- همكار طرح خانم پروانه افشار


  - بررسي خواص آنتي باكتريال 50 اسانس از گونه هاي گياهي بومي استان مازندران كد طرح 106-83 تاريخ تصويب 30/10/83  همكار طرح خانم پروانه افشار

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal