معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
مديريت بهره برداري از خدمات ازمايشگاهي

آزمايشگاه مرجع سلامت - اداره تضمين كيفيت و اعتباربخشي

كارگاه مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاهي9/8/96

نمونه شاخص هاي مديريت بهره برداري - كار گروهي

1-    متوسط تعداد آزمايش به ازاء هر پرونده بيمار بستري در يك بازه زماني معين

2-    متوسط تعداد آزمايش به ازاء هر پرونده بيمار بستري در يك بخش معين در بازه زماني معين

3-    متوسط تعداد آزمايش معين به ازاء هر پرونده بيمار بستري در يك بازه زماني معين

4-    متوسط تعداد آزمايش معين به ازاي هر پرونده بيمار بستري در يك بخش معين در بازه زماني معين

5-    متوسط تعداد آزمايش معين به ازاي هر پرونده بيمار بستري در يك بخش معين در بازه زماني معين به ازاء پارامترهاي دموگرافيك و باليني معين (سن، جنس، علائم باليني، تشخيص بيماري)

 مثال :تعداد آزمايشهاي ليپد پروفايل درخواست شده براي افراد زير 30 سال بستري ترخيص شده در شش ماه اول سال

6-     درصد نتايج  معوق(pending  ) به ازاء تعداد پرونده بيماران ترخيص شده در يك بازه زماني

7-    درصد نتايج  معوق(pending  ) به كل آزمايشهاي درخواست شده در پرونده بيماران ترخيص شده در يك بازه زماني

8-    آمار آزمايشهاي ارجاعي معين در بيماران بستري در يك بازه زماني

9-    متوسط هزينه آزمايشهاي ارجاعي به ازاي هر پرونده بيمار بستري

10- درصد آزمايشهاي معين كه نتيجه آنها در محدوده طبيعي قرار داشته است در يك بازه زماني معين به ازاء پارامترهاي دموگرافيك و باليني معين (سن، جنس، علائم باليني، تشخيص بيماري)

مثال: درصد آزمايش ANA كه در محدوده طبيعي قرار دارند در شش ماهه اول سال در زنان بستري در بخش روماتولوژي

11- تعداد آزمايشهاي (منتخب يا كل) كه توسط هر پزشك درخواست شده در يك بازه زماني معين به ازاء بيماران بستري توسط همان پزشك

12- متوسط هزينه آزمايش هاي درخواستي هر پزشك در يك بازه زماني معين به ازاء بيماران بستري توسط همان پزشك

13- دفعات تكرار درخواست آزمايش معين به ازاء هر بيمار در يك بازه زماني معين (به ازاء پزشك معين)

آزمايشگاه مرجع سلامت - اداره تضمين كيفيت و اعتباربخشي

كارگاه مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاهي9/8/96

نمونه راهبردهاي مديريت بهره برداري - كار گروهي

 

 

·        تدوين و انتشار راهنماهاي باليني درخواست منطقي آزمايش ها

·        آموزش و توجيه گروههاي مختلف پزشكان

·        ارائه بازخورد به پزشكان در مورد آزمايشهايي كه درخواست ميدهند (مثلا نوع، تعداد و هزينه آزمايش هايي كه در يك بازه زماني مشخص درخواست داده اند)

·        محدود كردن درخواست هاي آزمايش (مثلا ضرورت صدور تاييديه براي پذيرش و انجام آزمايش، و يا محدود كردن درخواست آزمايش براي پزشكان با تخصص هاي مختلف)

·        ممنوع كردن درخواست هاي آزمايش  (مثلا آزمايش هاي منسوخ و يا درخواستهاي تكراري غيرمنطقي و......)

·        تعيين فهرست/ فرمولري آزمايش ها براي بيماران بستري

·        طراحي سيستم الكترونيك درخواست آزمايش وپنجره هايي كه پس از ثبت درخواست در صورت لزوم ظاهر ميشوند

·        كاهش آزمايش هاي تكراري (اطمينان از صحيح بودن محدوده مرجع، حصول اطمينان از دقت و صحت نتيجه آزمايش)

·        كاهش درخواست هاي القايي آزمايش (حذف يا محدود كردن فرمهاي درخواست آزمايش از پيش آماده،....)

·        طراحي مكانيسم هاي تشويقي يا تنبيهي

 

1397/10/19
Powered by DorsaPortal